دانلود پايان نامه ارشد:سنجش رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضايت شغلي کارکنان گروه صنعتي فومن شيمي

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتماد بر پایه بازدارندگی

این شکل از اعتماد بر پایه ترس از لطمه خوردن به هنگام خدشه دار شدن روابط استوار است. این شیوه از اعتماد تا جایی کارآمد است که جریمه و تنبیه امکان پذیر بوده، عواقب واضح باشد و جریمه در صورت خدشه دار شدن اعتماد، اجرا شود.

 

2-2-5-5- اعتماد برپایه دانش

اعتمادي است که بر پایه قابلیت پیش بینی رفتار فرد، با توجه به سابقه قبلی ارتباط، استوار است و هنگامی حاصل می شود که فرد از رفتار طرف مقابل خود اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند به صورت دقیقی رفتار او را پیش بینی کند. در سطوح سازمانی، بیشتر روابط بین مدیر و کارمند بدین گونه است.

 

2-2-5-6- اعتماد برپایه همانندسازي

بالاترین درجه اعتماد زمانی حاصل می شود که رابطه عاطفی بین طرفین وجود داشته باشد. در این نوع اعتماد، طرفین مقاصد و نیات یکدیگر را درك کرده و براي خواسته هاي طرف مقابل احترام قائلند(رابینز[1]، 2005).

 

2-2-6- مدل اعتماد از ديدگاه مارتينز

بسياري از محققان بر جنبه ها و ابعاد مختلفي در  جهت توسعة تئوري اعتماد تأكيد كرده اند. ماير و ديگران براي رسيدن به اين هدف پيشنهاد مي كنند كه بايد به خصوصيات و ويژگيهاي اعتمادكننده و اعتمادشونده توجه شود. آنها يك مدل پيشنهاد كردند؛ همچنين بين عوامل به دست آمده از اعتماد و خود اعتماد و پيامدهاي اعتماد تمايز قائل شدند. بنابر نظر شاو، عنصركليدي و ضروري در ايجاد اعتماد بالا در سازمانها و تيمها، به دست آوردن نتايج، عملكرد منسجم و توجه به مشاركت است. شاو نكات كليدي مانند رويه هاي رهبري، طراحي سازماني و فرهنگ سازماني را برشمرد. ميشرابر هم اهيمت شايستگي، گشودگي، توجه و قابليت اطمينان تأكيد كرد(مارتینز[2]، 2002).

مارتينز پنج ويژگي بزرگ جنبه هاي شخصي را به صورت زير بيان مي كند:

وظيفه شناسي: شامل رفتارهايي مانند كار سازماندهي شده و سخت كه قابل اطمينان، قابل اعتماد و مسئوليت پذير باشد. نقطة مقابل آن بي دقتي و عدم مسئوليت پذيري است.

خوشايندي: شامل رفتارهايي مانند دوست داشتن، با نزاكت و مؤدب بودن و ماهيت خوب، مشاركتي، بخشيدن و عفو كردن و عاطفه و احساس خوب داشتن است نقطة مقابل آن سرد و خشن و غيرمنصفانه بودن است.

ثبات انساني: شامل فقدان هيجان، افسردگي، عصبانيت، نگراني، و عدم اطمينان است. نقطة مقابل آن اعمال عصبي خواهد بود.

گشودگي تجربيات: شامل خلاقيت، نوآوري، مصمم بودن و هوشياري است.

برونگرايي: شامل خوش مشربي، شور و اشتياق پر حرف و فعال بودن است(مارتینز، 2002).

[1] Robbins

[2] Martins

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- بررسی رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

Author: