دسته‌بندی نشده

تعیین مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي و مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعيت فرهنگ سازماني در شركت هاي ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

1-5 فرضیات تحقیق:

1-5-1 فرضيه اصلي :

بین نوع مالکیت و فرهنگ سازمانی شرکتهاي خصوصي و دولتي تفاوت معنی داری  وجود ندارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی:

  1. بین نوع مالکیت و سطح ابتكار فردي در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  2. بین نوع مالکیت و ریسکپذيری در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  3. بین نوع مالکیت و هدايت، رهبري در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  4. بین نوع مالکیت و يكپارچگي در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  5. بین نوع مالکیت و حمايت مديريت در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  6. بین نوع مالکیت و كنترل در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  7. بین نوع مالکیت و هويت در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  8. بین نوع مالکیت و سيستم پاداش در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  9. بین نوع مالکیت و سازش با پديدهء تعارض در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  10. بین نوع مالکیت و الگوي ارتباط در شرکتهاي خصوصي و دولتي اختلاف معنی داری وجود ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعيت فرهنگ سازماني در شركت هاي ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir