دسته‌بندی نشده

تعیین مالکیت و سازش با پديدهء تعارض در شرکتهاي خصوصي و دولتي-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي و مطالعه تطبيقي فرهنگ سازماني در شرکتهاي خصوصي و دولتي

قسمتی از متن پایان نامه :

12 مديريت فرهنگ سازمان

در تفكرات سنتي از مديريت، مديران سازمانها به اداره و سرپرستي اموري چون نيروي كار، سرمايه، فنآوري، مواد اوليه، توليد، بازار و مهارت مديريتي مشغول بودند و توجه چنداني به مباني غيررسمي و نامرئي سازمان كه اثراتي به مراتب بيشتر از ساير عوامل ملموس دارند نداشتند، از جمله اين پديده هاي نامرئي فرهنگ سازمان مي باشد كه اثر غيرقابل انكار بر وظايف اصلي مديريت دارد بنابراين مديريت و هدايت اين مهم امروزه مي تواند در زمره ء مهمترين وظايف مديران در سازمانها باشد.

از اين رو است كه در نوشته هاي چستر بارنارد، فيليپ سلزنيك، پيترز و واترمن تأكيد خاصي بر شكل دهي و هدايت ارزشهاي اساسي سازمان و يا به عبارت ديگر فرهنگ سازماني شده است . البته فرهنگ سازمان و مديريت ارتباطي متقابل و دو سويه با يكديگر دارند همان گونه كه در فرهنگ سازماني بر شيوه هاي مديريتي تأثير داشته وسبك مديران را در سازمانها تعيين مي كند، از طرفي مديران نيز
مي توانند با بررسي فرهنگ سازماني تغييرات يا تعديل هايي در آن بوجود آورند و يا آن را تقويت نمايند كه اين امر باز هم نهايتاً منجر به بهبود وضع سازمان وتحت الشعاع قرار دادن شيوه هاي رهبري و مديريت مي گردد، بنابراين مديريت فرهنگ سازمان را مي توان شناخت واستفاده بهينه از فرهنگ موجود، تغيير يا تضعيف باورها و هنجارهاي ناخواسته، تقويت باورها، ارزش ها و هنجارهاي خواسته و تثبيت فرهنگ مطلوب دانست. به عبارت ديگر مديريت فرهنگ سازمان فرايندي است كه به طور مداوم به شناسايي فرهنگ موجود و مطلوب سازماني پرداخته و به منظور تغيير فرهنگ موجود و توسعه و پرورش ارزشها و الگوهاي مطلوب اقدام مي كند.البته اين فرايند تحت تأثير فرهنگ محيط بيروني نيز مي باشد و مراحل آن به شرح زير ميباشد: (زارعي متين،١١- ١٣٧٤ ص ص، ١٢)

– شناسايي فرهنگ سازماني موجود

–  تبيين فرهنگ سازماني مطلوب

–  مقايسه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب فرهنگ سازماني

– تغيير و پرورش فرهنگ سازماني

– روش هاي تغيير و پرورش فرهنگ سازماني

– ارزيابي برنامه هاي تغيير و پرورش فرهنگ سازماني

–  حفظ و حمايت از فرهنگ سازماني

اولين اقدام در مديريت فرهنگ سازماني، بررسي و شناخت فرهنگ سازماني موجود است البته به منظور شناسائي فرهنگ سازماني موجود بايد توجه داشت از آنجائي كه اندازه گيري اعتقادات بسيار مشكل است لذا بايد ارزشها را كه سطح دوم فرهنگ سازماني را تشكيل مي دهد مورد انداز ه گيري قرار داد، بدين منظور مي توان از مصاحبه و پرسشنامه استفاده نمود.

در مرحله دوم به منظور تغيير فرهنگ موجود و پرورش فرهنگ مطلوب بايد الگوي فرهنگ سازماني مطلوب تبيين شده باشد كه اين نقش چ ارچوب راهنما براي تغيير فرهنگ سازماني مي باشد
(شناسائي فرهنگ سازماني مطلوب).

در مرحله سوم پس از شناسائي فرهنگ موجود و مطلوب به مقايسه چارچوب اين دو پرداخت اگر تفاوت موجود باشد بايد اقداماتي صورت گيرد كه اين نقاط متمايز از بين رفته و فرهنگ موجود به فرهنگ مطلوب تغيير يابد . اين مهمترين بخش عملي مديريت فرهنگ سازمان است.

در مرحله ء چهارم، پس از اينكه فرهنگ موجود سازماني به فرهنگ مطلوب سازماني تغيير كرد بايد فرهنگ مطلوب در سازمان گسترش يابد و كليه اعضاي سازمان تحت تأثير فرهنگ مطلوب قرار گيرند.

پر واضح است كه محيط بر روي فرايند مديريت فرهنگ سازماني مو ءثر است، فرهنگ جامعه بر ارزشها، اعتقادات و الگوهاي رفتاري موجود در فرهنگ سازماني موءثر است، چراكه اهداف سازمانها در هر جامعه  ي در راستاي اهداف حكومت بعنوان نماينده جامعه شكل مي گيرد.

بنابراين مديريت و يا تغيير فرهنگ سا زماني بدون توجه به مقتضيات و شرايط محيط بيروني امكان پذيرنمي باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعيت فرهنگ سازماني در شركت هاي ذكر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir