دسته‌بندی نشده

تعیین رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآفريني از ديدگاه مکاتب اقتصادي

سه نگرش اصلي اقتصادي در حوزه کارآفريني وجود دارد:

1- مکتب نئوکلاسيک[1]

2- مکتب اتريش[2]

3- مکتب شومپيتر[3]

در مکتب نئوکلاسيک کارآفرين يک صاعقه گر است. افرادي که به سرعت رعد و برق گزينه ها و فرآيندهاي مولد را بررسي نموده و بهينه را انتخاب مي نمايند.

مکتب اقتصادي اتريش يک مفهوم پويا تر و غني تر از کارآفريني ارائه مي کند. بر اساس رويکرد مکتب اتريش، کارآفرينان فرصت هاي بازار نا متعادل را کشف و مورد بهره برداري قرار مي دهند تا بازار به موقعيت تعادل برسد.

شومپيتر به عنوان دانشجوي مکتب اتريش، کارآفرين را به عنوان يک متفکر جسور و رهبر کاريزماتيک مي داند که بايد با ترکيب منابع در يک روش تازه، عدم تعادل ايجاد نمايد.شومپيتر کارآفريني را به عنوان نيروي بر هم زننده اقتصاد به کار برد و آن را تحت عنوان “تخريب خلاق”[4] نامگذاري کرد.

بر خلاف کارآفريني تکراري يا تقليدي، کارآفريني شومپيتري داراي سه ويژگي اساسي است:

1- کارآفريني از قبل قابل درک است، اما نمي توان با بکار بردن قوانين معمولي و با استنباط از حقايق موجود به طور عملي آن را پيش بيني نمود؛

2- کارآفريني، رويدادها و نتايج بلند مدت را شکل مي دهد و براي اينکه موقعيتهاي مناسبي را خلق کند، موقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي را تغيير مي دهد.

3- کثرت و تکرار رويدادهاي کارآفرينانه به کيفيت نسبي نيروها، تصميمات فرد، اقدامات و الگوهاي رفتاري بستگي دارد (فو و تا[5]،2001).

کار شومپيتر در مورد توسعه اقتصادي و کارآفريني تأثير بسزايي بر آثار بعدي در مورد کارآفريني داشته است. البته شومپيتر مفهوم کارآفريني را با فعاليتهاي کارآفريني مرتبط مي سازد که اين به ترکيبات جديدي در توليد مي انجامد و به همين دليل برخي از اقتصاددانان نگرشي گسترده تر در مورد کارآفريني دارند. مثلاً کايرزنر[6] بر لزوم کارآفريني جهت بهره گيري از فرصت هاي کشف نشده تأکيد مي کند. از سوي ديگر شولتز[7] کارآفريني را مقابله با عدم توازن مي داند نه توانايي پرداختن به ابهامات. هايک[8] نظري مشابه کايرزنر دارد و آن را نيرويي پايدار مي داند که باعث مي شود بازارها به توازن نزديک تر شوند و اين بازارها با هماهنگي بيشتري عمل کنند. لينک[9] و هربرت[10] در تلاش براي تعريفي از کارآفريني هستند که موضوعات مهم تاريخي مرتبط با کارآفريني، همچون ريسک، ابهام، نوآوري، درک و تغيير را يکپارچه مي سازد: آنان کارآفرين را به عنوان فردي تعريف مي کنند که متخصص پذيرفتن مسئوليت اتخاذ تصميمات قانوني است که بر محل، نوع و استفاده از کالاها، منابع يا نهادها تأثير
مي گذارد (مقيمي،83).

[1]– Neo-Classic

[2]– Austrian school

[3]– Schumpeters

[4]-creative-destruction

[5]– Fu& Ya

[6]– Kirzner

[7]– Shultz

[8]– Hayek

[9]– Mises

[10]– Herbert

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir