تعیین ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

عنوان تحقيق:

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي ، نگرش حرفه اي  معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهرشيرازدر سال 1392

1-2.بيان مسئله

مسئله يعني تفاوت بين وضع موجود و مطلوب.به عبارت ديگر، مسئله يعني فاصله بين جايي که هستيم و جايي که مي خواهيم باشيم. مسئله وقتي حل مي شود که توانسته باشيم وضعيت موجود را به وضعيت مطلوب تبديل کرده باشيم.

امروزه بيشترين مشکلي که در سازمان ها وجود دارد بهره وري پايين سازمان مي باشد و تمامي راهکارها و پژوهش هايي که مي تواند عملکرد نيروي انساني را در سازمان ها بهبود ببخشد از اهميت بسياري برخوردار است و حل اين مشکلات مي تواند مسائل زيادي را از سازمان حل کند.اارگونومي به عنوان علمي که مدت زيادي از ابداع آن طي نمي شود مي تواند کمک شاياني در بهبود عملکرد نيروي انساني داشته باشد و از مسائل فراواني مانند فرسودگي شغلي جلوگيري کند.امروزه بصورت گسترده اين موضوع  مورد قبول  واقع شده كه  بعلت  تغيير تحولات  سريع   در جامعه  مدرن  ، برنامه آموزش  مدارس  نيز بايد طوري  طراحي شوند   كه با مهارت هاي  زندگي آنها مرتبط باشند . در مفهوم كلي  تحصيلات فيزيكي بايستي به طور ديگري  كه بتواند  در زندگي  كه بر پايه  تكنولوژي نهاده شده  ايجاب شود. به راستي كه در اين روزها  تمايل به استفاده از  تحصيلات فيزيكي  نسبت به گذشته  بيشتر و بيشتر مي شود كه هر دو مبحث  تئوري  و عملي  موضوعات  آموزش  سلامت را احاطه مي كند. بنابراين  ارگونوميك نه تنها  بايستي  با فعاليت هاي  فيزيكي  و ورزش سركار داشته باشد  بلكه بايستي  عملكرد هاي فيزيكي  و مهارت هاي زندگي ارگونوميك مي بايستي براي زندگي  مدرن كه بر پايه  تكنولوژي  بنا نهاده شده راه حلي پيدا كند  (كارزار جدي ،94:1373)

مسئله ديگري که در سازمان ها وجود دارد عاملي به عنوان تحليل رفتگي شغلي مي باشد که در نتيجه استرس،فشار رواني و فرسودگي شغلي بوجود مي آيد. پژوهش هاي فراواني انجام شده است که در آنها سعي شده است با استفاده از بهبود جو سازمان و عملکردهاي مديريتي فرسودگي وتحليل رفتگي شغلي کاهش پيدا کند ولي کمتر پژوهشي تاکنون انجام شده است که راهکار فيزيکي براي اين مورد پيشنهاد دهد که بتواند بر تحليل رفتگي شغلي مؤثر باشد.با اين بحث مي توان به اين نکته دست پيدا کرد که يك شغل رضايت آميز وسازگاري شغلي طي زمان ممكن است منبع نارضايتي وعدم سازگاري شده وهمين امر سبب شود كه فرد از روال طبيعي وعادي خود خارج گرديده ودستخوش فرسودگي شود. بي ترديد بسياري ازمشاغل فشارزا مي باشند اما كاركنان سازمانها مي دانند كه چگونه بااين نوع فشارها كنار آمده واز آسيبهاي آن مصون بمانند . اما بعضي ازافراد ، بنا به تحمل ناپذير بودن استرس و عوامل فشارزا ويا قدرت وتوانايي مقابله ضعيف ، دايماً احساس تنش ميكنند احساس دايمي فشار اثرات آسيب زاي چندي را برجاي ميگذارد كه از آن به نامفرسودگي و تحليل رفتگي شغلي ياد مي كنند (صمدي ،23:1385)

ارگونومي يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني[1]، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و مشاغل را با توجه به توانايي هايي جسمي – فكري و محدوديت ها و علائق انسانها، طراحي نمايد. اين علم با هدف افزايش بهره وري، با عنايت بر سلامتي، ايمني و رفاه انسان در محيط، شكل گرفته است. همچنين اين علم در تلاش است بجاي متناسب سازي انسان با محيط، محيط را با انسان متناسب سازد. در اين راستا، سازمان بين المللي كار ، واژة ارگونومي را به معناي متناسب كردن كار و شغل براي انسان تعريف كرده است(شرعي ،347:1385)

مسئله ديگري که در سازمان هاي مختلف وجود دارد نگرش حرفه اي در بين کارکنان سازمان و در پژوهش موجود دبيران در سازمان آموزش و پرورش مي باشد.بدون شک نگرش حرفه اي به هر مشکل و مسئله اي مي تواند به بهبود عملکرد آن سازمان بي انجامد اما مسئله اي که در اين پژوهش مورد اهميت است عواملي مي باشد که بر نگرش حرفه اي مؤثر است و اين عوامل  تا کنون به درستي شناخته نشده است.

[1] Human factors engineer

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  تحقيق

1-5-1.سوال اصلي:

آياارگونومي محيط كار برفرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعي:

1-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهرشيراز ارتباط  دارد؟

2-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي  معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

3-آيا  ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط دارد؟

4-آيا ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

5-آيا  تفاوت معناداري در ارگونومي محيط کارمعلمان مردوزن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز وجود دارد؟

6- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

7- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

8- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

Author: