دسته‌بندی نشده

تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

فصل اول……………………………………………………………………………………………………1

1-1-……………………………………………………………………………………… مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

1-4-………………………………………………………………………….. اهداف تحقیق. 4

1-5-…………………………………………………………………………… سوالات تحقیق.. 3

1-6-……………………………………………………………………….. محدوده تحقیق. 4

1-6-1- محدوده موضوعی. 4

1-6-2- محدوده مکانی. 4

1-6-3- محدوده زمانی. 4

1-7-……………………………………………………………………… محدودیت تحقیق. 5

فصل دوم…………………………………………………………………………………………. 6

2-1- مقدمه. 7

2-2- دانش. 8

2-2-1- تعاریف دانش. 8

2-2-2- انواع دانش. 12

2-3- نگرش. 13

2-3-1- تعریف نگرش. 13

2-3-2- اهمیت نگرش. 14

2-3-3- عناصر تشکیل دهنده و ویژگی­های نگرش. 15

2-3-4- کاربردهای نگرش. 16

2-3-5- سنجش نگرش. 17

2-4- کشاورزی پایدار. 17

2-4-1- علل پیدایش اندیشه کشاورزی پایدار. 19

2-4-2- ظهور کشاورزی پایدار. 20

2-4-3- اهداف کشاورزی پایدار. 21

2-4-4- فن­آوریهای کشاورزی پایدار. 23

2-4-4-1- جنگل – زراعي. 23

2-4-4-2- تلفيق دام و گياه. 24

2-4-4-3- مالچ. 24

2-4-4-4- كنترل علف­هاي هرز. 24

2-4-4-4-1-گياهان رقيب. 24

2-4-4-4-2- گياهان اللوپاتيك. 25

2-4-4-5-كنترل بيولوژيك. 25

2-4-4-6- چندكشتي. 25

2-4-4-7- شخم. 25

2-4-4-7-1- کم خاکورزی. 26

2-4-4-7-2- بی خاکورزی. 26

2-4-4-8- تناوب. 26

2-4-5- انواع نظام­های کشاورزی پایدار. 27

2-4-5-1-كشاورزي ارگانيك. 27

2-4-5-2-كشاورزي پايدار كم نهاده(LISA). 28

2-4-5-3-كشاورزي آلترناتيو. 28

2-4-5-4-كشاورزي بيوديناميك. 28

2-4-5-5-كشاورزي سنتي. 28

2-4-5-6-كشاورزي تجاري (صنعتي). 29

2-4-6- معیارها و عناصر کشاورزی پایدار. 29

2-4-7- زمینه­های دستیابی به پایداری در نظام تولید کشاورزی   30

2-4-8- موانع و مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار. 30

2-5- پیشینه تحقیق. 31

فصل سوم……………………………………………………………………………………….. 39

3-1- مقدمه. 40

3-2- موقعیت جغرافیایی استان گیلان. 40

3-2-1- شهرستان تالش. 40

3-3- روش تحقیق. 40

3-4-جامعه آماری. 41

3-5- روش نمونه­گیری. 41

3-6- ابزار گردآوری داده­ها. 41

3-7-روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری. 42

3-7-1- روایی(اعتبار). 42

3-7-2- پایایی. 43

3-8- متغیرهای تحقیق. 43

3-8-1- متغیرهای مستقل. 43

3-8-1-1- ویژگی­های فردی. 43

3-8-1-2- ویژگی­های نظام زراعی. 43

3-8-1-3- ویژگی­های اقتصادی. 43

3-8-2- متغیرهای وابسته. 44

3-9-فرضیه­های پژوهش. 44

3-10- روش­های آماری و تجزیه و تحلیل داده­ها. 44

3-10-1-آمار توصیفی. 44

3-10-2-آمار استنباطی. 45

فصل چهارم…………………………………………………………………………………… 46

4-1-مقدمه. 47

4-2- یافته­های توصیفی. 47

4-2-1- ویژگی­های فردی. 47

4-2-2- ویژگی­های نظام زراعی. 49

4-2-3- ویژگی­های اقتصادی. 50

4-2-4- دانش کشاورزی پایدار. 52

4-2-5- سنجش نگرش شالی­کاران در زمینه کشاورزی پایدار. 54

4-3-یافته­های استنباطی. 56

4-3-1- بررسی روابط بین متغیرها. 56

4-3-2- بررسی روابط بین متغیرهای پیش بین با متغیر وابسته. 58

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………….60

5-1- مرور کلی بر تحقیق. 61

5-1-1- خلاصه. 61

5-1-2- آمار توصیفی. 61

5-1-3- آمار استنباطی. 61

5-2- نتیجه گیری. 61

5-3- بحث در مورد نتایج. 61

5-4- پیشنهادات. 63

5-4-1- پیشنهادات پژوهش حاضر. 63

5-4-2- پیشنهادات پژوهش آینده. 63

منابع و ماخذ.. 65

پرسش­نامه ……………………………………………………………………………………….73

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف تحقیق

هدف کلی از اجرای این پژوهش، بررسی دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این تحقیق عبارت­اند از:

  1. بررسی ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. بررسی ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. بررسی میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات تحقیق

  1. میزان دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه است؟

2. میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه است؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir