دسته‌بندی نشده

تاثیر رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو-پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضايت شغلي کارکنان گروه صنعتي فومن شيمي

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع اعتماد در سازمان

در ارتباطات سازماني سه نوع اعتماد وجود دارد:

مبتني بر بازدارندگي، مبتني بر آگاهي، بر مبتني شناسايي.

 

2-2-5-1- اعتماد مبتني بر بازدارندگي

شكننده ترين ارتباطات با اعتماد مبتني بر بازدارندگي مهار مي شود. يك تخطي و يا يك ناهماهنگي ممكن است ارتباط را ضايع كند. اين شكل از اعتماد مبتني بر ترس از تلافي جويي است آنگاه كه از اعتماد تو استفاده مي شود. كساني كه ارتباطشان اينگونه است، آنچه مي گويند عمل مي كنند؛ زيرا از عواقب به انجام نرسيدن وظايفشان هراس دارند. اعتماد مبتني بر بازدارندگي تا جايي مؤثر است كه امكان مجازات وجود دارد، عواقب كار روشن است و در صورتي كه اعتماد مورد تخطي قرار گيرد، مجازات واقعاً اعمال خواهد شد. يك مثال از اعتماد مبتني بر بازدارندگي ارتباط ميان مدير و كارمند است. انسان معمولاً در مقام يك كارمند به جديد كارفرماي خود اعتماد مي كند؛ حتي اگر تجربه اي كه  اعتماد خود را به آن متكي مي كند اندك باشد. پيوند به وجود آورندة اين اعتماد اقتدار كارفرما و مجازاتي است كه مي تواند در مقابل انجام ندادن بر كارمند اعمال كند.

 

2-2-5-2- اعتماد مبتني بر آگاهي

بيشتر ارتباطات سازماني ريشه در اعتماد مبتني بر آگاهي دارد. به عبارت ديگر ، اعتماد مبتني است بر پيش بيني پذيري رفتاري كه حاصل تجارب تعامل گذشته است. وجود چنين اعتمادي هنگامي است كه شخص آگاهي لازم از افراد براي درك كافي و وافي كاركنان داشته باشد تا بتواند ر فتار محتمل آنان را به درستي پيش بيني كند. اعتماد مبتني بر آگاهي به جاي اتكاي به بازداري، متكي به آگاهي است. از آگاهي ديگري و پيشبي ني پذيري رفتار او جاي قراردادها، مجازاتها، و ترتيبات حقوقي را معمول كه بيشتر اعتماد مبتني بر بازدارندگي است مي گيرد. اينگونه اعتماد، به مرور، و بيشتر به عنوان كنش تجربه اي كه  ايجاد اعتماد و با ارزش بودن مي كند، به وجود مي آيد. هر قدر كسي را بهتر بشناسيد پيش بيني صحيح تري از رفتار او در آينده خواهيد داشت. پيش بيني پذيري اعتماد را تقويت مي كند؛ حتي اگر پيش بيني كنيد كه ديگري قابل اعتماد نيست  زيرا راههاي سوءاستفادة او از اعتماد را مي توان پيش بيني كرد. هر قدر با افراد ديگر ارتباط بيشتر و تعامل منظم تر داشته باشيد، اين شكل از اعتماد بيشتر ايجاد خواهد شد و بيشتر به آن مي توان متكي بود. جالب اينجاست كه در سطح اعتماد مبتني بر آگاهي رفتار متناقض لزوماً سبب شكست اعتماد نمي شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- بررسی رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir