دسته‌بندی نشده

تاثیر رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني-دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

امروزه كارآفريني نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي و از مشخصه هاي يك اقتصاد سالم است (دراکر[1]، 1995). كارآفريني در حال حاضر مؤثرترين روش برقراري ارتباط بين علم و بازار است (فيض بخش،1384). كارآفريني از كارآمدترين روشهاي تغيير عمليات و سبك مديريتي است، كه طي آن، حركت از عمليات “ديوان سالار” به نگرش، فرهنگ و مديريت كارآفرينانه تبديل مي شود. مديران كارآفرين نقش بسيار مهمي در تغيير و رشد اقتصادي دارند. حال آنكه ديوان سالارها موجب ركود اقتصادي و نزول سازماني مي شوند؛ اين موضوع واقعيتي جهاني و عام است (مقيمي، 1384).

به طور كلي مديران به  عنوان مهمترين عامل سازمانهاي صنعتي، چهار نقش عمده دارند:نقش توليدي، نقش مديريتي،نقش تلفيقي، نقش کارآفريني. از نقش كارآفريني به عنوان موتور حركت توسعه­ي اقتصادي ياد مي شود. كارآفريني در واقع عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري است. اكثر كشورهاي توسعه يافته، در حال انتقال از حالت اداري يا ديوان سالار به وضعيت كارآفريني هستند. تحقيقات نشان مي دهد كه كارآفرينان به ويژه در ايجاد واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط كه منجر به اشتغالزايي بالايي مي شود، نقش كليدي دارند (احمدپور دارياني، 1386). همچنين تجارب فراواني از کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد بخش عظيمي از دستاوردهايي توسعه اقتصادي مرهون توسعه کارآفريني به ويژه از طريق ايجاد کسب و کارهاي کوچک با ماهيت گروهي و تعاوني بوده است (وزارت تعاون، 1384).

سازمانهاي تعاوني امروزي به مديراني نيازمند است كه تمايل دارند با هنجارهاي موجود چالش كنند و براي آنها قابل قبول نيست كه كارها به روش هميشگي انجام شود. اين مديران بايد افرادي باشند كه مسؤوليت اقداماتشان را بپذيرند. در واقع مديران كارآفرين تعاونيها به ناآراميها و عدم اطمينان محيطي واكنش نشان داده و تلاش ميكنند تا يك موقعيت راهبردي قوي ايجاد كنند، هر چند كه ماهيت موقتي داشته باشند؛ آنها همچنين با ابتكارات فعالانه­ي خود، باعث ايجاد عدم اطمينان محيطي در ديگر سازمانها ميشوند و با تغيير و بهبود موقعيت موجود، فرصتهاي جديدي را ايجاد مي­كنند؛ آنها زودتر از رقباي خود در پي دستيابي به فرصتهاي جديد بوده و در مقابل تهديدات بالقوه، مترصد و هوشيار هستند (مقيمي، 1384).

[1]– Druker

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir