دسته‌بندی نشده

تاثیر افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان کشتي هاي تجاري -دانلود پايان نامه مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نياز به کسب قدرت1
  • . يعني ديگران را وادار کنيم تا به گونه اي مخالف رفتار هميشگي خود رفتار کنند (که اگر غير از اين بود ، بدانگونه رفتار نمي کردند).
  • نياز به ايجاد ارتباط با ديگران2. تمايل به ايجاد ارتباط و داشتن روابط متقابل و دوستانه با ديگران.

همانگونه که پيش از اين بيان کرديم برخي از کساني که در خود به شدت احساس نياز به پيروزي و کسب موفقيت مي کنند بيش از اين که به پاداشهاي حاصل از موفقيت توجه نمايند ، به نفس پيشرفت و پيروزي مي انديشند. آنان هميشه در پي آن هستند تا کارها را به صورتي بهتر و با کارايي بالاتر (از آنچه انجام شده است) انجام دهند اين نوع پويايي را نياز به کسب موفقيت مي نامند. مک کللند دريافت کساني که به شدت چنين احساس نيازي مي کنند ، از اين جهت خود را از ديگران متمايز مي دانند که همواره تمايل دارند کارها را به شيوه بهتري انجام دهند. آنها هميشه در پي موقعيت ها و شرايطي بر مي آيند که بتوانند مسئوليت حل مسائل را بر عهده گرفته و نتيجة عملکرد خود را به سرعت ببينند؛ و بدين ترتيب دربارة پيشرفت يا عدم پيشرفت خود قضاوت کرده و به داوري بنشينند. اين افراد همواره در پي تأمين هدفهايي بر مي آيند ، که به اصطلاح هماوردطلب باشند. کساني که نياز به کسب موفقيت در آنها شديد است اهل قمار و برد و باختهاي سنگين نيستند ، به هيچ وجه دوست ندارند که در فرايند موفقيت شانس به ياريشان بشتابد. آنها ترجيح ميدهند که با مشکلات و مسائل کاري روبرو شوند و به جاي اينکه نتيجة کار را به حساب شانس يا هر امر ديگري بگذارند ، آن را شخصاً بر عهده گيرند. نکتة حائز اهميت اين است که آنان همواره مي کوشند تا از انجام کارهاي بسيار ساده يا بسيار سخت اجتناب کنند .

کساني که در خود به شدت احساس نياز به پيشرفت مي کنند ، اگر چنين بپندارند که مسئوليتي را که مي پذيرند ، احتمال موفقيت در آن پنجاه درصد باشد ، نهايت سعي خود را خواهند کرد و کار مزبور را به بهترين شکل انجام خواهند داد (يعني آنها درصد موفقيت يا شکست خود را 50ـ50 مي دانند).

آنها از کارهايي که جنبة شانس دارند متنفرند ، زيرا از موفقيتي که در سايه شانس به دست آيد هيچ لذتي نمي برند و نياز آنها ارضا نمي گردد. به همين شيوه ، اگر کار اهميت زيادي نداشته باشد و امکان کسب موفقيت در آن بالا باشد ، براي انجام آن رغبت زيادي نخواهد داشت ، زيرا با توجه به مهارتي که دارند اين نوع کارها را مشکل ، يا هماورد طلب به حساب نمي آورند. آنان در پي تأمين هدفهايي بر      مي آيند که به مقداري کوشش و تلاش اضافي نياز داشته باشد. اگر احتمال پيروزي و شکست به 50ـ50 باشد ، آنان فرصت بسيار مطلوبي به دست مي آورند تا تواناييها و مهارتهاي خود را بياموزند و با کسب پيروزي نيازهاي خود را ارضا نمايند.

نياز به کسب قدرت يعني ميل به اثرگذاري بر ديگران ، ميل به اعمال نفوذ و کنترل ساير افراد. کساني که به شدت چنين نيازي را احساس مي کنند ، از اين امر لذت خواهند برد که «مسئوليتي» را بپذيرند و در جهت اعمال نفوذ بر ديگران گام بردارند. آنان ترجيح مي دهند که دست به کارهاي رقابتي بزنند و در موقعيت هايي قرار گيرند که مسأله گرفتن پست هاي بالاتر و پايگاههاي اجتماعي مطرح باشد ، لذا از اين که به عملکرد مؤثر بينديشند در پي کسب مقام و شهرت بر مي آيند.

نياز به برقراري ارتباط با ديگران سومين نيازي است که به وسيله مک کللند برشمرده شد. دست کم پژوهشگران به اين نياز توجه کرده اند. بايد از همان ديدگاهي به اين نياز نگاه کرد که ديل کارنگي آن را چنين ناميد : «ميل (نياز) به اين که ديگران انسان را دوست بدارند و او را بپذيرند.» افرادي که از نظر برقراري ارتباط با ديگران انگيزة بسيار بالايي دارند در راه ايجاد روابط صميمي و دوستانه با آنها (که ره آورد آن درک متقابل از يکديگر مي باشد) سعي و کوشش بسيار مي کنند.

با توجه به پژوهشهاي زيادي که در اين زمينه انجام گرفته ، و با توجه به رابطه اي که بين ميل به کسب موفقيت و تأکيد هدف وجود دارد ، مي توان بسياري از رفتارها را پيش بيني کرد. با وجود اين که درباره ميل به کسب قدرت و نياز به ايجاد ارتباط با ديگران تحقيقات زيادي انجام نشده است ، ولي نتيجه بررسي هاي انگشت شماري که در اين زمينه شده ، مسأله پيش بيني رفتار فرد را امکان پذير کرده است.

نخست ، همان گونه که در نمودار 2-4 نشان داده شده ، افرادي که انگيزة کسب موفقيت در آنها بسيار شديد است ، شرايطي را از کار را ترجيح مي دهند که مسئوليت شخصي در پي داشته باشد و بتوانند نتيجه کارهاي خود را به سرعت مشاهده کنند و ميزان خطر آن در حد متوسط باشد. هنگامي که اوضاع و شرايط کاري چنين ويژگيهايي داشته باشد ، اين دسته افراد با تمام توان وارد ميدان مي شوند. براي مثال ؛ نتيجة تحقيقات نشان مي دهد ، کساني که در آنها انگيزه کسب موفقيت بسيار شديد است در فعاليت هاي تجاري (که به

  1. Need for power
  2. Need for affiliation

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir