دسته‌بندی نشده

تاثیر ارگونومي محيط کار معلمان مرد و زن-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع استرس شغلي[1]معلمان

الف-آن دسته كه به ماهيت حرفه تدريس مربوط است ( ساختار درون كلاس ، مشكلات نظم،عدم تجانس  كلاس و بار كاري زياد ) ماله[2] و مي[3] (1998) ، لويس[4] (1999) ، فورلين[5] (2001) ، به نقل از( آنتونيو و پلي كروني و ولاچاكيس 17:2006)

ب- تفاوتهاي فردي كه در آسيب پذيري معلمان در مقابل استرس تاثير دارد و در ارتباط با جنس و سن ممكن است متفاوت باشد . معلمان جوانتر ميزان زيادي از تحليل عاطفي و مسخ شخصيت را در مقايسه با همكاران قديمي تر دارند . اين مساله امكان دارد با تفاوت معلمان جوان در عمل كردن به راههاي سازگاري مناسب براي كاهش استرس شغلي كه بوسيله تفاوتهاي كاري شان ايجاد شده ، مرتبط باشد.  بيرنه[6] (1991) ، به نقل از( آنتونيو و پلي كروني و ولاچاكيس 17:2006)

معلمان زن ميزان بالايي از استرس و نارضايتي شغلي را كه عموما ريشه در شرايط نامناسب در كلاس درس و رفتار دانش آموزان دارد را دارا مي باشند .  گئورگاس[7] و گياكوماكي [8] (1984) ، آفرمن[9] و آرميتج[10] (1993)، كانتاس[11] (2001 ) ، به نقل از( آنتونيو و پلي كروني و ولاچاكيس 18:2006)

ج – عوامل مديريتي كه به سازماندهي و مديريت مدرسه مرتبط اند. ( حمايت كم از طرف

مدير ، تدريس نامساعد ، فقدان اطلاعات و منابع آموزشي جديد ، تغييرات مداوم در برنامه

درسي ، خواسته هاي بيش از اندازه مدير مدرسه و مشكل در ارتباط متقابل با والدين )

د- شركت نداشتن در تصميمات مدرسه ، ارتباط دشوار با همكاران ، برنامه محوري ، پيشرفت كند و علاقه محدود شاگردان ، احساس مسئوليت نمودن درقبال شاگردان و شناخت ناكافي والدين از كار معلمان .( آنتونيو و پلي كروني و ولاچاكيس 18:2006) كه همه اين عوامل براي فرد پيامدهايي از قبيل بيماريهاي قلبي- عروقي ، اضطراب ، افسردگي و فرسودگي شغلي را به دنبال خواهد داشت .

2-9-2.ارتباط استرس شغلي با فرسودگي وتحليل رفتگي

واژه از توان افتادگي اصطلاح چندان رايجي است که بسياري افراد، آن را با استرس شغلي يک پديده مي پندارنداما آن طور که پژوهشگراني مانند پاينس[12] و آرون سون[13] در 1981 اشاره کرده اند، از توان افتادگي خود يکي از عمده ترين پيامدهاي اجتناب نا پذير استرس شغلي است، و مادامي که اين استرس از ميان برداشته نشود، همچنان ادامه خواهدداشت. از توان افتادگي سه وجه دارد: اولين آن فرسودگي جسماني است. اگر به الگوي سليه[14] در 1956 دقت کنيم متوجه مي شويم که استرس، زماني رخ مي دهد که ذخيره هاي انرژي فرد تمام شود و به دنبال آن فرسودگي فرا مي رسد. اين فرسودگي يکي از اجزاي تشکيل دهنده از توان افتادگي يا تحليل رفتگي است. فردي که از توان افتاده و بي رمق شده است، از خستگي شديد که اغلب هم با بي خوابي همراه است شکوه مي کند. علاوه برآن کمبود انرژي و ضعف در او ديده مي شود.

[1] Job stress resources

[2] . Male

[3]. May

[4]. Lewis

[5]. Forlin

[6]. Byrne

[7]. Georgas

[8] . Giakoumaki

[9]. Offerman

[10] . Armitage

[11]. Kantas

[12] . Pines

[13] .Aronson

[14] . Selye

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  تحقيق

1-5-1.سوال اصلي:

آياارگونومي محيط كار برفرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعي:

1-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهرشيراز ارتباط  دارد؟

2-آيا ارگونومي محيط کار با فرسودگي شغلي  معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

3-آيا  ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط دارد؟

4-آيا ارگونومي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

5-آيا  تفاوت معناداري در ارگونومي محيط کارمعلمان مردوزن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز وجود دارد؟

6- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان زن دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

7- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان مرد دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

8- آيا فرسودگي شغلي محيط کار با نگرش حرفه اي معلمان دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز ارتباط  دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir