دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال- پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآفريني شرکتي

تعاريف عملي کارآفريني شرکتي طي 30 سال گذشته از طريق کارهاي عملي تکامل يافته است. شاکر زهرا مشاهده کرده است که کارآفريني شرکتي مي تواند فعاليتهاي رسمي يا غير رسمي به هدف ايجاد کسب و کارهاي جديد در شرکتهاي تازه تأسيس شده از طريق نوآوري در محصولات و فرآيندها و توسعه بازار باشد. اين فعاليتها ممکن است در سطوح شرکتي، بخشي (تجاري)، عملياتي يا پروژه اي با هدف بهبود بخشيدن به موقعيت رقابتي شرکت و کارايي عملياتي آن صورت پذيرد. ويليام گاث[1] و آري گينزبرگ[2] (1990) تأکيد کردند که کارآفريني شرکتي شامل دو پديده اصلي مي شود: ايجاد پروژه هاي اقتصادي جديد بدون سازمان هاي موجود و تبديل سازمان ها از طريق تجديد نظر راهبردي. پژوهشگران جديد پس از تحليل کامل ساختار کارآفريني و ابعاد آن، کارآفريني شرکتي را به عنوان فرآيندي تعريف مي کنند که از طريق آن، فرد يا گروهي از افراد به همراه سازمان موجود، سازمان جديدي را ايجاد مي کنند يا در همان سازمان موجود يک تجديد نظر و نوآوري را باعث مي شوند. تحت اين تعريف، تجديد نظر راهبردي (که با تجديد نظرهاي سازماني از جمله تغييرات ساختاري و يا راهبردي عمده در ارتباط است)، نوآوري (که با وارد کردن چيزي جديد به بازار کار مرتبط است) و شروع پروژه هاي اقتصادي شرکتي (کوششهاي شرکتي که منجر به ايجاد سازمان هاي تجاري جديد در داخل سازمان اوليه مي شود) همگي بخش هاي مهم و ضروري در فرايند کارآفريني شرکتي هستند (کيورتکو و هاجيتس[3]،2001).

ميلر کارآفريني شرکتي را به عنوان ابزاري پايا براي ارتقا و حفظ رقابت پذيري و بهره گيري از فرصتها براي ايجاد نوآوري مي داند. کوين و اسلوين بيان مي کنند که کارآفريني شرکتي نه تنها به ايجاد سرمايه گذاري در کسب و کار  جديد گفته مي شود، بلکه به فعاليت هاي نوآورانه (توسعه محصول/ خدمات جديد، تکنولوژي ها و تکنيک هاي اداري نو و…) و گرايش به انجام فعاليت هاي رقابتي براي رقابت به شکل تهاجمي و پيشتازانه با رقباي صنعت نيز گفته مي شود (لامپکين و دس،1996).

جنينگز[4] و يانگ[5] کارآفريني شرکتي را به عنوان” فرايند توسعه محصولات يا بازارهاي جديد تعريف کردند. مطابق با اين تعريف شرکت کارآفرين شرکتي است که محصولات يا بازارهاي جديد را بالاتر از ميزان متوسط آن صنعت توسعه دهد (کريزر و همکاران،2002).

کارآفريني شرکتي مشتمل بر پرورش کارآفريني در سازمان هاي موجود است.به عبارت ديگر کارآفريني شرکتي ابزاري است که شرکت ها مي توانند نوآوري هاي سودآور را با تشويق کارکنان پرورش دهند تا آن ها مانند کارآفرينان فکر کنند، سپس به آن ها آزادي و انعطاف پذيري دهند تا
پروژه هايشان را بدون تشريفات زايد اداري تعقيب کنند (استونر و همکاران[6]،1995).

زهرا[7] (1999) بيان مي کند”کارآفريني شرکتي براي اطمينان از بقا لازم است، زيرا باعث نوسازي عمليات شرکت، تعريف مجدد مفهوم کسب و کار و ارتقاي قابليت هاي نوآوري شرکت مي شود”.

 

[1]-Guth

[2]– Ginsberg

[3]–  Kuratko & Hodgetts

[4]– Geningz

[5]– Young

[6]–  Stoner et.al

[7]– Zahra

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلي:

تعيين رابطه کارآفريني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعي:

1- تعيين رابطه توفيق طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

2- تعيين رابطه کانون کنترل دروني بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

3- تعيين رابطه خطرپذيري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

4- تعيين رابطه تحمل ابهام بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

5- تعيين رابطه سلاست فکري بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

6- تعيين رابطه روياپردازي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

7- تعيين رابطه عمل گرايي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

8- تعيين رابطه چالش طلبي بر سودآوري شرکت تعاونيهاي فعال شهر اصفهان.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir