بررسی تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحليل سطوح دانشي و بينشي کشاورزي پايدار در بين شالي­کاران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول                                                                                                   شماره صفحه

جدول 4-1- توزیع فراوانی ویژگی­های فردی شالی­کاران  (241 n=) ………………………………………………48

جدول 4-2- توزیع فراوانی ویژگی­های نظام زراعی شالی­کاران. 49

جدول 4-3- توزیع فراوانی ویژگی­های اقتصادی شالی­کاران. 51

جدول 4-4- میزان دانش کشاورزی پایدار شالی­کاران به ترتیب اهمیت موضوع (241 n=). 53

جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت دانش کشاورزی پایدار در میان شالی­کاران مورد مطالعه. 53

جدول 4-6- میزان سنجش نگرش شالی­کاران به ترتیب اهمیت موضوع (241 n=). 55

جدول 4-7- توزیع فراوانی شالی­کاران مورد مطالعه بر حسب سنجش نگرش. 56

جدول 4-8- بررسی تاثیر ویژگی­های فردی، زراعی، اقتصادی در دانش کشاورزی پایدار. 56

جدول 4-9- بررسی تاثیر ویژگی­های فردی، زراعی، اقتصادی در نگرش کشاورزی پایدار………………57

جدول 4-10- متغیرها، مقیاس متغیرها، ضریب همبستگی و سطوح معنی­داری آنها… 58


فهرست اشکال

شکل                                                                                                     شماره صفحه

شکل 2-1- چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………….38

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-    اهداف تحقیق

هدف کلی از اجرای این پژوهش، بررسی دانش و بینش شالی­کاران شهرستان تالش پیرامون کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس اهداف اختصاصی مورد نظر در این تحقیق عبارت­اند از:

  1. بررسی ویژگی های فردی و حرفه­ای شالی­کاران شهرستان تالش.
  2. بررسی ویژگی اقتصادی – اجتماعی شالی­کاران شهرستان تالش.
  3. شناسایی مهم­ترین عوامل تاثیر گذار بر بینش و دانش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار
  4. بررسی میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار

1-2-    سوالات تحقیق

  1. میزان دانش وبینش شالی­کاران در خصوص کشاورزی پایدار چگونه است؟

2. میزان دانش و بینش شالی­کاران در زمینه فن­آوری­های کشاورزی پایدار چگونه است؟

Author: