دسته‌بندی نشده

بررسی اهميت عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني -دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

مباني نظري پژوهش :‌

2-2-1 انگيزه :

رفتار به عنوان مجموعه اي از فعاليت ها امري برانگيختني است كه انگيزه ها را چراهاي رفتار تعريف كرده اند.

انگيزه ها چراهاي رفتار هستند. آنها موجب آغاز و ادامه فعاليت مي شوند و در جهت كلي رفتار هر فرد را معين مي سازند .

انگيزه ها را گاهي به عنوان نيازها ، تمايلات ـ سائقه ها يا محركات دروني فرد تعريف مي كنند . انگيزه هايي كه به سوي هدفها معطوف مي شوند ممكن است آگاهانه يا ناخودآگاهانه باشند .

اينها نه تنها از لحاظ توان انجام كار بلكه از لحاظ ميل يا اراده انجام كار يا انگيزش نيز با هم تفاوت دارند. انگيزش افراد به نيروي انگيزاننده آنان بستگي دارد. (رضائيان ، 1384،92)

 

2-2-2 تعريف انگيزش :

براي انگيزش تعاريف زيادي وجود دارد. برخي از اين تعاريف خيلي جامع ، اما برخي ديگر بسيار محدود است و همه آنها به ديدگاهي وابسته اند که مؤلفان در ابتداي کار اتخاذ مي کنند.  در کل ، مي توان گفت که انگيزش عبارت است از : مجموعه نيروهايي که افراد را به درگير شدن در يک رفتار معين وادار مي کنند.. بنابراين ، انگيزش مفهومي است که با عوامل دروني و بيروني ارتباط پيدا مي کند و اين عوامل فرد را وادار مي کنند تا رفتار خاصي اتخاذ کند.

در برخي موقعيتها ، روي عوامل دروني تأکيد مي شود ، در حالي که برخي موقعيتهاي ديگر ، عوامل بيروني اهميت پيدا مي کند. عوامل دروني عبارتند از انگيزه ها يا نيازهايي که فرد را در جهت اتخاذ يک رفتار خاص سوق مي دهند. اما نبايد از نظر دور داشت که اگر شخصي کاري را انجام مي دهد يا او را براي انجام دادن کاري وادار مي کنند ، به اين علت است که او تحت فشار عوامل بيروني نيز قرار دارد ؛ مثلاً ، تايلور1 ، براي ايجاد انگيزش در کارکنان ، روي پاداش مالي متناسب با بازده تأکيد مي کند.

امروزه تلاش اين است که ، به کمک عوامل بيروني ، در کارکنان انگيزه به وجود آورند و در عين حال اميدوار باشند که آنها ، بر اثر عوامل دروني ، متناسب با نيازهاي سازمان گام بردارند و به طور همزمان نيازهاي خود را نيز ارضا کنند.

تعريف کردن انگيزش کار دشواري است . کافي است به مطالعات انجام گرفته در اين زمينه مراجعه کنيم تا دشواري موجود در تعريف انگيزش را به خوبي متوجه شويم. از ديد سازماني ، انسان با انگيزه کسي است که براي انجام دادن کارها اصرار مي ورزد ، رفتارها و نگرشهايي اتخاذ مي کند که او در رسيدن به هدفهاي خود و سازمان ياري مي دهند. اما ، اکثر روان شناسان تعريف زير پذيرفته اند :

  1. Taylor

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir