دسته‌بندی نشده

بررسی استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

طرق گوناگون ايجاد سيستم

2-1-21-1- چرخه حيات سنتي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

چرخه حيات سنتي ايجاد سيستم بر اين نكته تأكيد دارد كه فراگرد ايجاد يك سيستم، فراگردي منظم و چند مرحله اي است.

1- بررسي اوليه (تشخيص نياز)

2- مطالعه ميزان امكان پذيري (جمع آوري اطلاعات و ارزيابي سيستم موجود)

3-طراحي مفهومي يا طراحي خام (ارزيابي سيستم هاي جايگزين و تجزيه و تحليل هزينه و منفعت هريك از آنها)

4-طراحي تفضيلي (تعيين مختصات جزئي و كلي بازداده ها، داده ها، پرونده ها، رويه ها، شماره گذاري رمز و آزمايش سيستم)

5-استقرار سيستم (ارائه يك سيستم كاملا عملياتي به كاربران و آموزش نحوه استفاده از آن)

6-نگهداري سيستم (حصول اطمينان از تداوم پاسخگويي سيستم به نياز كاربران و توسعه توانمنديهاي آن)

(رضائيان، 1378، 184).

2-1-21-2- چرخه حيات نظام يافته و تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

در اين چرخه از فنون نظام يافته تجزيه و تحليل و طراحي كه مبتني بر نگرش علمي جديدي به تجزيه و تحليل و

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
  • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir