بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

 بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی دسته‌بندی نشده

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در این تحقیق تلاش گردیده است تا ویژگیهای فرهنگ سازمانی در شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای خصوصی بررسی و جهت ارائه راهکار به مدیران بکار گرفته شود.  بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری تحقیق مدل رابینز انتخاب و پرسشنامه تحقیق طراحی و نسبت به جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری اقدام گردید. جامعه آماری متشکل ازشرکتهای تولیدی صنایع سنگین در شهرستان کاشان می باشد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری در فرهنگ سازمانی شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی وجود دارد. پس از تجزیه و تحلیل بر مبنای ویژگیهای دهگانه الگوی رابینز مشاهده گردید که ویژگیهایی از قبیل:ابتکار فردی, هدایت و رهبری, یکپارچگی و الگوی ارتباط در بین این دونوع شرکت دارای تفاوت معنادار بوده و ویژگیهایی از قبیل: ریسک پذیری, حمایت مدیریت, کنترل, هویت, سیستم پاداش, سازش با پدیده تعارض دارای تفاوت معنا دار نمی باشد. بطور کلی می توان نتیجه گیری کردکه فرهنگ سازمانی در شرکتهای دولتی بالاتر از شرکتهای خصوصی می باشد.

 

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی,  شرکتهای دولتی, شرکتهای خصوصی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های تحقیق :

بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر شده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.