دسته‌بندی نشده

بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

چكيده

فصل اول: طرح تحقيق

1-1- مقدمه

1-2- بيان مسئله

1-3- اهميت و علت انتخاب موضوع

1-4- هدف تحقيق

1-5- پرسش‌هاي پژوهش

1-6- چارچوب پژوهش

1-7- متغيرهاي پژوهش

1-8- فرضيه‌هاي پژوهش

1-9- مدل تحليلي پژوهش

1-10- تعريف عملياتي

1-11- قلمرو تحقيق:

1-11-1- قلمرو مكاني تحقيق

1-12-2- قلمرو زماني تحقيق

1-12-3- قلمرو موضوعي تحقيق

 

 

 

فصل دوم

مقدمه

بخش اول: مباني نظري پژوهش

2-1- اطلاعات و نقش آن در سازمان

2-1-1- اطلاعات و داده‌ها

2-1-2- اهميت اطلاعات

2-1-3- تبديل داده‌ها به اطلاعات

2-1-4- ارزش اطلاعات

2-1-5- سيستم اطلاعات (IS)

2-1-6- سيستم اطلاعات مديريت (MIS)

2-1-6-1- اجزاء MIS

2-1-7- جايگاه سيستم اطاعات مديريت در سازمان

2-1-8- تأثير فناوري اطلاعات بر سازمان

2-1-9- اهداف طراحي سيستم

2-1-10- شناخت بافت سازماني

2-1-11- گامهاي اساسي روش عوامل حياتي موفقيت

2-1-12- لايه‌هاي سيستم اطلاعات مديريت:

2-1-12-1- لايه‌ فني (تكنولوژيكي)

2-1-12-2- لايه اطلاعاتي

2-1-12-3- لايه كاربردي

2-1-13- سيستم اطلاعات مديريت و نقش مديران:

2-1-13-1- نقش ارتباطي (تعاملي / مراوده‌اي)

2-1-13-2- نقش اطلاعاتي

2-1-13-3- نقش تصميم‌گيري

2-1-14- اثر سطح مديريت بر طرح MIS

2-1-15- طبقه‌بندي سيستم‌اطلاعاتي:

2-1-15-1- طبقه‌بندي بر اساس ساختار

2-1-15-2- طبقه‌بندي بر اساس حيطه عملكردي

2-1-15-3- طبقه‌بندي بر اساس معماري سيستم

2-1-16- عوامل تأثيرگذار برنوع سيستم‌هاي اطلاعاتي مورد نياز

2-1-17- انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي:

2-1-17-1- سيستم پردازشي تعاملي (TPS)

2-1-17-2- سيستم گزارشات مديريت (MRS)

2-1-17-3- سيستم پشتيباني تصميم‌گيري (DSS)

2-1-17-4- سيستم هوش مصنوعي (AI)

2-1-17-5- سيستم‌هاي خبره يا هوشمند (ES)

2-1-17-6- سيستم پشتيباني تصميم‌گيري گروهي (GPSS)

2-1-17-7- اتوماسيون اداري (OA)

2-1-17-8- سيستم كاركنان دانشي (KWS)

2-1-17-9- سيستم پشتيباني مديران ارشد اجرايي (ESS)

2-1-18- سير تكامل سيستم‌هاي اطلاعاتي

2-1-19- علت نياز به سيستم‌هاي اطلاعاتي

2-1-20- متدولوژيهاي طراحي و استقرار سيستم

2-1-21- طرق گوناگوم ايجاد سيستم:

2-1-21-1- چرخه حيات سنتي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

2-1-21-2- چرخه حيات نظام يافته و تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

2-1-22- گامهاي دهگانه چرخه حيات سيستم

2-1-23- ويژگي‌هاي يك سيستم اطلاعات كارآمد

2-1-24- گروههاي تأثيرگذار در برپايي يك سيستم اطلاعاتي نوين

2-1-25- استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي

2-1-26- عوامل موفقيت در استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي

2-1-27- موانع استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي

2-1-28- معيارهاي پيروزي سيستم اطلاعاتي

2-1-29- مشكلات بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي در سازمانهاي دولتي

 

بخش دوم: توصيف فضاي مطالعاتي، تحقيقاتي

2-2- جايگاه سيستم‌هاي اطلاعاتي در شركت مخابرات استان خراسان

2-2-1- توصيف فضاي مطالعاتي (شركت مخابرات  استان خراسان)

2-2-2- سابقه استقرار سيستم اطلاعات

2-2-2-1- زمان بهره‌برداري از سيستم اطلاعات

2-2-2-2- جايگاه سازماني و تشكيلات سيستم‌هاي اطلاعات

2-2-3- سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود

2-2-4- شرح هر كدام از سيستم‌ها و انواع گزارشات دريافتي:

2-2-4-1- سيستم طرح جامع مالي

2-2-4-2- سيستم طرح جامع تداركات و انبار

2-2-4-3- سيستم طرح جامع امور مشتركين

2-2-4-4- سيستم طرح جامع نيروي انساني

2-2-5- ساختار سيستم‌هاي اطلاعاتي شركت

 

بخش سوم: پيشينه پژوهش

2-3- سابقه تحقيق

2-3-1- سابقه تحقيق در داخل كشور

2-3-2- سابقه تحقيق در خارج از كشور

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

3-1- روش تحقيق

3-2- فرضيه‌هاي پژوهش

3-3- جامعه آماري

3-4- روش نمونه‌گيري

3-5- منابع و روشهاي جمع‌آوري اطلاعات

3-6- ويژگي‌هاي پرسشنامه

3-7- اندازه‌گيري و ابزار آن

3-8- روش آماري

3-9- اعتبار (روايي) پرسشنامه

3-10- اعتماد پذيري (پايايي) پرسشنامه

 

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهشي

مقدمه

4-1- بخش اول: بافت نمونه آماري تحقيق

4-1-1- ويژگي‌ پاسخگويان بر حسب سطح مديريتي

4-1-2- ويژگي‌ پاسخگويان بر حسب رسته شغلي

4-1-3- ويژگي‌ پاسخگويان بر حسب حوزه كاري

4-1-4- ويژگي‌ پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت

4-2- آزمون فرضيه‌ها

4-3- مدل پژوهش

 

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهاد

5-1- بخش اول: نتايج تحقيق

5-2- بخش دوم: پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش:

5-2-1- پيشنهاد براي بهبود وضع موجود

5-2-2- توصيه به پژوهشگران جهت تحقيقات آتي

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
  • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir