دسته‌بندی نشده

افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان کشتي هاي تجاري -دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2-9-5 تئوري ERG الدرفر :

تئوري ERG متعلق به كلايتون الدرفر1 است هر چند تفاوت هاي زيادي بين اين تئوري و تئوري سلسله مراتب نيازها وجود دارد ، ولي از بسياري جهات ، تئوري ERG تئوري سلسله مراتب را كامل و اصلاح كرده است. ERG از تركيب حروف اول كلمات زيست و بقا وابستگي و رشد حاصل شده است. نيازهاي زيستي ، نيازهايي هستند كه براي بقا ابتدايي انسان لازم هستند و تقريباً هم سطح نيازهاي زيستي و امنيتي مازلو مي باشند. (گريفين ، 1386 ، 124-125)

نيازهاي وابستگي ، شامل نياز وابستگي به ديگران مي شوند مانند نيازهاي تعلق و احترام مازلو ، در نهايت نيازهاي رشد ، با نيازهاي منزلت و خوديابي مازلو قابل مقايسه مي باشند . الدرفر مانند ماري عقيده دارد كه در هر زمان بيش از يك نياز موجب ايجاد انگيزه در فرد مي شود . به عنوان مثال ممكن است در آن واحد نيازهاي رشد و وابستگي فعال باشند. تفاوت عمده تئوري ERG با تئوري مازلو در اين است كه تئوري ERG داراي يك جزء ناكامي ، برگشت و يك جزء رضايت ، پيشرفت است .

براساس فرآيند رضايت ـ پيشرفت بعد از ارضا يك طبقه از نيازها شخص به سطح ديگر ارتقا پيدا مي كند ـ تئوري هاي مازلو و الدفر تا اينجا توافق دارند ـ مازلو عقيده دارد كه فرد آنقدر در طبقه بعدي    مي ماند تا نيازهايش ارضا شود . ولي الدرفر عقيده دارد فردي كه در ارضاء نيازهاي سطح بالاتر ناكام مانده است ، در نهايت به سطح قبلي نيازهاي خود باز مي گردد. (گريفين ، 1386 ، 125-124)

فرض كنيد مديري نياز وابستگي خود را تامين كرده باشد و بخواهد نياز به رشد خود را نيز ارضا كند . به دلايل متعددي مانند محدوديت هاي سازمان (محدود بودن شغل هاي پر تلاش) و نبود فرصت لازم براي رشد ، او نمي تواند نياز خود را بر طرف كند. طبق نظر الدرفر ، ناكامي مدير در ارضاي نياز رشد موجب مي شود كه او دوباره به سطح نيازهاي وابستگي باز گردد و اين نيازها دوباره تبديل به نيازهاي اصلي او مي شوند. از آنجايي كه تئوري الدرفر موضوع نسبتاً جديدي در انگيزش مي باشد ، چندان مورد تحقيق قرار نگرفته است . شواهد ابتدايي نشان مي دهد كه تئوري ERG در مقايسه با ديگر تئوري ها در تشريح انگيزش انسان موفق تر بوده است. (گريفين ، 1386 ، 125-124)

 

 2-10 تركيب نظريه هاي محتوا :

    چند نظرية محتوا مورد بررسي قرار گرفت . هدف همة آنها اين بود كه نيازها و نقش آنها در راه اندازي چرخة انگيزش توضيح داده شود . پژوهشگراني كه اين نظريه ها را فراهم آورده اند ، سعي كرده اند عواملي را شناسايي كنند كه فرد را به عمل وا مي دارند . اين نظريه ها ، به جاي اينكه فرايند خود انگيزش را مورد توجه قرار دهند ، بيشتر سعي كرده اند نيازها و عناصر مؤثر بر انگيزش افراد را شناسايي و تعريف كنند . مزلو و آلدرفر از نيازهايي سخن مي گويند كه كاركنان را بر مي انگيزند ، در صورتي كه پورتر روي نيازهاي كارفرمايان تأكيد مي كند . هرزبرگ ، با شناسايي نيازهاي كاركنان ، نظرية مزلو را با نظرية آلدرفر پيوند مي دهد ، اما اضافه مي كند كه برخي متغيرهاي سازماني نيز انگيزش كاركنان را تحت تأثير قرار مي دهند . در نهايت ، مك كللند ، با ارائه اين فرضيه كه نيازها مي توانند از فرهنگ ، هنجارها و تجربه هاي شخصي نشأت بگيرند ، قدم تازه اي بر مي دارد . جدول 2-3 ، عناصر تشكيل دهندة اين نظريه ها را يكجا نشان مي دهد. (گنجي ، 1387 ، 78-77)

 

  1. Clayton. Aderfer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

براي افزايش كارائي و اثربخشي در سازمان نياز به تأمين شرايطي هستيم ، نيروي انساني انگيخته شده براي انجام اين كار مهمترين عامل مي باشد . براي ايجاد انگيزه و افزايش آن بايد نيازهاي آنان را شناخت و در جهت تأمين و ارضاي نيازهاي افراد در محيط كار اقدام كرد لذا هدف كلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما و تعيين اولويت و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي تجاري اقيانوس پيما مي باشد

1-8 سئوالات تحقيق :

با توجه به موضوع تحقيق ، سئوال هاي اصلي تحقيق به شرح ذيل مي باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتي هاي اقيانوس پيما كدامند؟

2) ترتيب عوامل اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي تجاري اقيانوس پيما چگونه    مي باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir