استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان-پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

چرخه حيات نظام يافته و تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

در اين چرخه از فنون نظام يافته تجزيه و تحليل و طراحي كه مبتني بر نگرش علمي جديدي به تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هستند استفاده مي‌شود . اين چرخه حيات سه بخش كلي زير را در بر دارد.

بخش اول : تجزيه و تحليل سيستم موجود

بخش دوم : تجزيه و تحليل و طراحي سيستم مطلوب

بخش سوم : استقرار سيستم مطلوب

هر كدام از بخشها در بر گيرنده گامهايي هستند

(رضائيان، 1378، 184).

 

2-1-22- گامهاي دهگانه چرخه حيات سيستم

نحوه ارتباط فنون نظام يافته تجزيه و تحليل و طراحي با هريك از گامهاي (دهگانه چرخه حيات سيستم)

گام اول : تعريف مسئله

تعيين، تبيين و تصويب هدفهاي بلند مدت و كوتاه مدت

شرح توصيفي مساله

استفاده از نمودار محتوايي

تعيين بخش (ناحيه) مورد مطالعه

آغاز تهيه واژگان اطلاعات

گام دوم : تهيه برنامه مطالعه سيستم

  1. تهيه برنامه كاربردي براي مطالعه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
  • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.

Author: