دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت گرایش مالی:عوامل رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در دنياي در حال تغيير كنوني، ضرورت آموزش به دلايل فراواني پذيرفته شده است. تغييرات سريع و عميق علمي سبب شده است كه هر از گاه، مطالب و نظريه هاي جديدي وارد ميدان زندگي شود كه براي ادامه حيات بناچار بايد علوم و معارف جديد را آموخت و برخي نظريه هاي قديمي را كه كارايي ندارند، كنار گذاشت. تغييرات فن آوري سبب دگرگوني در سبك ها و روش هاي سازمان مي‌شود و هر تغييري كسب دانش و مهارتهاي جديدي را ضروري مي سازد. ميزان كمي و كيفي اين تغييرات آن قدر زياد است كه گاهي اوقات مديران و كاركنان را دچار وحشت مي كند و ممكن است احساس كنند كه فرصت و توان سازگاري با اين تغييرات را ندارند.

با همه سختي ها و مشكلات بايد پذيرفت كه ادامه حيات سازمان تاحدود زيادي به دانش، آگاهي و مهارتهاي گوناگون و جديد بستگي دارد وهرچه دانش و مهارت هاي كاركنان با نيازهاي جامعه و پيشرفت هاي علمي و تغييرات فن آوري هماهنگي و انطباق بيشتري داشته باشد درجه اطمينان از موفقيت فرد و سازمان بالاتر مي رود. گاهي اوقات، رشد فردي، داشتن انگيزه، تخصص، كمال فردي و پرهيز از ايستايي و ركود فرد عامل اساسي نوجويي و كسب دانش مي شود. اساس بهسازي سازماني كه به نام هاي ديگر چون توسعه و بالندگي سازماني نيز خوانده شده بهسازي نيروي انساني است. آموزش نيروي انساني يكي از راه هاي مطمئن بهسازي نيروي انساني در سازمانهاست كه به صورت هاي گوناگون آموزش قبل از استخدام، ضمن خدمت و حين خدمت انجام مي شود. (ميركمالي، 1380، 5)

آموزش يكي از پيچيده ترين وظايف هر سازمان و به ويژه در مديريت نيروي انساني است. پس از نظام جذب، نظام بهسازي و به كارگيري مناسب منابع انساني قرار دارد. در حقيقت آموزش از مهمترين اقدامات و برنامه هاي هر سازماني بوده و نظام آموزشي تكميل كننده استخدامي به شمار مي‌رود و باعث توانمندي نيروي انساني موجود شده و موفقيت هاي آتي را تضمين مي‌كند. آموزش و بهسازي باعث بينش و بصيرت عميق تر دانش و معرفت بالاتر و توانايي و مهارت بيشتر انسان هاي شاغل در سازمان براي اجراي وظايف محوله شده در نتيجه موجب نيل به هدف هاي سازماني، كارايي و ثمربخشي بهتر و بيشتر است. امروزه كمتر سازماني قادر است بدون آموزش كاركنان خود بهبود و توسعه يابد و هم سازمانهاي بزرگ و هم سازمانهاي كوچك منابع مهم خود را به آموزش و بهبود منابع انساني تخصيص مي دهند براي بعضي از شركتها آموزش يك فعاليت مداوم است كه تمام كاركنان علاقمند به اين تلاش، از اشكال آموزشي مختلف در دوران تصدي خود بهره مند مي گردند. (جمعي از اساتيد مديريت 1375، 202)

مايكل لوبوف در كتاب خود (ضرورت سرمايه گذاري در آموزش) مي نويسد:«براي رشد و پيشرفت كاركنان سرمايه گذاري كنيد، اگر افرادي براي مشاغل و مسئوليتهاي بالاتر آماده نشده باشند ترفيع از داخل سازمان فاجعه آميز است، سازمان هايي كه كاركنان وفادار دارند در تعليم وتربيت و آموزش و پيشرفت مستمر آنان سرمايه گذاري مي كنند. بدون ترديد رشد كاركنان گران قيمت است لكن اگر شما فكر مي كنيد كه تعليم و تربيت گران قيمت است، هزينه ناداني را در نظر بگيريد دير يا زود يك سازمان بخاطر اشتباهات كاركنان از طريق پرداخت حقوق هاي بالاتر براي جذب كساني كه آموزش ديده اند مي پردازد.»

پيگورز و مايرز در زمينه نقش آموزش مي گويند:« آموزش خوب نارضايتي شغلي و دوباره كاري به مقدار زياد كاهش داده و كاركنان را ياري مي دهد كه با تمام ظرفيت خود كار كنند و يك چنين هدفهاي مهمي تحقق نمي يابند مگر آنكه تمام سلسله مراتب سازمان (از مديران اجرايي تا كاركنان) به اهميت آموزش آگاه باشند.»

بنابراين مي توان نتيجه گرفت، كه يكي از عواملي كه تاثير زيادي در عملكرد و بهره وري داشته و ميتواند در بهبود آن نقش مهمي را ايفا كند آموزش نيروي انساني است. تكنيك هاي نو و طرح هاي جديد بهبود عملكرد و بهره وري نمي تواند بدون نيروي انساني آموزش ديده در تمام سطوح سازمان بطور موثر ايجاد و يا به كارگرفته شود، برخي از مطالعات نشان داده است همبستگي مثبت بسيار قوي بين آموزش و عملكرد و بهره وري وجود دارد، حتي مطالعات تطبيقي پيشرفت اقتصادي بين كشورهاي مختلف نشان دهنده اين امر بوده كه هر كشوري كه داراي نيروي انساني آموزش ديده بوده است، از بهره وري و رشد اقتصادي بالاتر برخوردار بوده است. (همان منبع ص203)

بدون شك با تغييرات تكنولوژي فراوان كه در جوامع بشري صورت پذيرفته است، امروزه مشاغل موجود در سازمانها نيز تحول يافته اند و انسانهاي مورد نياز براي اين مشاغل، افرادي نيستند كه تنها در يك موضوع  شغلي داراي مهارت و دانش باشند. بلكه جوامع نوين به انسانهايي توسعه يافته نياز دارند كه بتوانند با بينش مناسب، مجموعه اي از مهارتهاي مختلف را در مشاغل متعدد بكارگيرند انسانهايي كه با خلاقيت، ابتكار، دانش و مهارت گسترده، ضمن انجام دادن بهينه ماموريتهاي شغلي به تحقق اهداف سازمان خود كمك كنند.

يكي از نويسندگان نقل قول مي كند: كه « دانش بشري هر پنج سال يك بار دوبرابر افزايش مي‌يابد و اين افزايش همه چيز را در حال تغيير و تحول قرار مي دهد.» پس چگونه مي توان منابع انساني يك سازمان را با اين تغيير و تحولات آشنا نكرد، بديهي است در صورت بي‌توجهي به امر آموزش كاركنان، سرنوشت و بقاي سازمان به خطر خواهد افتاد. به همين علت در كشورهاي پيشرفته امروز نيروهاي انساني حداقل هر سال يكبار به كلاس آموزشي مي روند. (جمعي از اساتيد مديريت، 1379، 109)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف هاي تحقيق

مهمترين اهداف تحقيق حاضر عبارت است از:

  1. تعيين وضعيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت موجود در سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  2. تعيين عملكرد فعلي مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  3. تعيين ميزان تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  4. مشخص نمودن اولويت بندي مولفه هاي عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  5. ارائه راه كارهايي جهت بهبود عملكرد كاركنان و مديران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با استفاده از دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir