دسته‌بندی نشده

پایانامه در رابطه با : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

 

1-5) فرضیه های پژوهش:

فرضیه 1: وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان مطلوب می باشد.

فرضیه 2: وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان مطلوب می باشد.

فرضیه 3: ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنی دار دارد.

فرضیه 4: هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) برکارآفرینی سازمانی تأثیر معنادار دارد.

فرضیه 5: بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی ارتباط هست.

فرضیه 6: بین دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی) تفاوت هست.

تمرکز: اختــيار يك حق ذاتي در پستهاي مديرتي می باشد كه بر مبناي آن مي توانند دستوراتي را صادر كنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت گردد (رابینز[1]، 1987).

پیچیدگی: پيچيدگي درجه اي از تخصصي كردن افراد برحسب متخصصين شغلي در داخل سازمان می باشد (فرای و سلوکوم[2] ،1984) و ممكن می باشد به وسيله تعداد مكان هايي كه كار در آن جا مي گردد، تعداد مشاغلي كه انجام مي گردد و تعداد سلسله مراتبي كه وظايف مختلف را انجام مي دهند، تعريف و اندازه گيري  گردد.

[1] – Robbins

[2] – Fry&  Slocum

 مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مطالعه تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir