دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوسازي

الگوسازی يكي از مهمترين ويژگي های رهبری خدمتگزار است. كاوی معتقد است كه الگوسازی را مي توان از اصول پايه ای در نفوذ رهبری به شمار آورد. رهبران خدمتگزار پيروان را با تعهد، از خودگذشتگي و فداكاری[1]، انضباط[2] و فضيلت[3] جذب مي كنند و الگوسازی يكي از مهمترين راههای تمركز و ايجاد چشم انداز سازماني يك رهبر است. رفتارهای رهبران ارشد در سازمان نمونه های اخلاقي در سازمان ها به وجود مي آورد. يكي از راههای نفوذ رهبران به نمايش گذاشتن رفتارشان به تعهد نسبت به مجموعه ای از اخلاقيات است كه آنها سعي در نهادينه سازی آن ها دارند(راسل و استون، ۲۰۰۲: ۱۴۹).

  • در معرض ديد بودن

يكي از ابزارهای نفوذ و تلقين بر گروه، حضور پيدا كردن در ميان آنان مي باشد. پيروان بايستي شاهد انجام آنچه كه رهبران مي گويند و انجام خواهند داد باشند. رهبران خدمتگزار قدرت مناسبي به وسيله تعامل آشكار با پيروان ايجاد مي كنند و قدرت مرجعيتی كه فرنچ و راوان در طبقه بندی قدرت معرفي مي كنند شديداً به روابط بين فردی قوی بستگي دارد و اين نوع قدرت متناسب با قدرت رهبران خدمتگزار است. يوكل معتقد است كه بهترين راه آشكار برای اعمال قدرت مرجعيت، الگوسازی نقش است.

  • پيشقدمي[4]

بنيس اظهار مي كند كه رهبری شامل نوآوری، پيشقدمي و خلاقيت است. رهبران يك نقش منحصر به فرد در تغييرات اجتماعي و سازماني ايفا ميكنند. رهبران خدمتگزار بايد پيشقدم بوده و عامل غيرمعمولي و غيرعادی تغيير در سازمان باشند و اين گونه رهبران ریسکپذير و چالش پذير بوده و از خود شجاعت زيادی نشان مي دهند. آنها كساني هستند كه قدم در ناشناخته ها مي گذارند. بنيس اظهار مي كند كه يكي از راههای كشتن رهبران خدمتگزار، واداركردن آنها به مديريت بدون پيشقدمي و نوآوری است. پيشقدمي و نوآوری در اعمال تغييرات بسيار سخت است چون افراد حاضر نيستند دانسته ها و شناخته ها را ترك كرده و به راحتي قدم در ناشناخته ها بگذارند (راسل و استون، ۲۰۰۲: ۱۵۰).

 

ماكسول مي گويد شاخص واقعي رهبری نفوذ است، نه بيشتر از آن و نه كمتراز آن. فرنج و راوان قدرت را  حسب نفوذ و نفوذ را براساس تغيير رواني تعريف كرده اند. نتيجتاً يك رابطه متقابل بين قدرت و نفوذ وجود دارد كه نفوذ قدرت ايجاد مي كند و قدرت نفوذ. طبقه بندی های چندی از تكنيك های نفوذ وجود دارند كه شامل ترغيب و تشويق، تلقين، مشاوره، جذابيت های شخصي، مذاكره، ايجاد ائتلاف، مشروعيت سازی، فشار، چاپلوسي و خودشيريني مي گردد. يوكل و تريسي ترغيب عقلايي، جذابيت الهام بخش و مشاوره را تكنيك هاي اثربخش دانسته اند. رهبران خدمتگزار بانفوذ هستند اما راه هايي كه آن ها آن را به دست مي آورند متفاوت از مدل های قديمي رهبری می باشد. متقاعدسازی يكي از مهمترين عناصر نفوذ در فرآيند رهبری خدمتگزار است.

  • قدرداني از ديگران[6]

رهبران خدمتگزار برای ذينفعان خود قدرداني و ارزش سازی مي كنند و همچنين آنها را تشويق كرده و به آنها توجه دارند. رهبران خدمتگزار موفقيت ديگران را عزيز مي شمارند. آنها اميدواری و جسارت را در ديگران به وجود مي آورند. چنين اقداماتي قدرداني ، عشق و علاقه را در محيط كار به وجود آورده و روابط خوبي را در محيط كاری ايجاد مي كند (راسل و استون، ۲۰۰۰: ۷۹).

[1] Dedication

[2] Discipline

[3] Excellence

[4] Pioneering

[5] Influence

[6] Appreciation of others

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسي از انجام تحقيق

در اين مطالعه محقق به دنبال بررسي تأثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمند سازي كاركنان در شرکت گاز استان مازندران مي باشد و اهداف زير را به صورت ويژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعيين و سنجش ابعاد رهبري خدمتگزار و رتبه بندي آنها،
  2. آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهكار و پيشنهاداتي براي توسعه، پرورش و بكارگيري رهبري خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir