پایان نامه ارشد:طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

آنچه که تاکنون به عنوان مراجع فارسی و لاتین با آن آشنا شده ام عبارت است از:

 

4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

سالهای سال است مسئله فساد مشکل اساسی در سازمانهای جمهوری اسلامی ایران بوده است . ما برای داشتن سازمانهای پویا نیاز داریم که سازمانهای سالمی داشته باشیم . در یک سازمان سالم مدیر رفتاری کاملا دوستانه و حمایتگر دارد و کارمندان هم تمایل بیشتری برای ماندن و کارکردن در سازمان دارند و بطور مؤثرتر کارها را انجام می دهند. منظور از سازمان سالم سازمانی است که در آن فساد[1] وجود نداشته باشد یا به حد اقل برسد. فساد اداری مانع سرمایه­گذاری می شود و مسیر رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می سازد و از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیتهای نادرست برای دست یابی به درآمدهای         سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می سازد. از طرف دیگر هرکجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده ، مقابله با آن بسیار دشوار مس شود و ریشه های آن هرروز عمیق‌تر در بطن جامعه نفوذ می کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.

5-1- اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت است از:

  • دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی رابطه رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی رابطه پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی رابطه تمرکز و کاهش فساد اداری

[1] – corruption

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت است از:

  • دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی رابطه رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی رابطه پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی رابطه تمرکز و کاهش فساد اداری

Author: