دسته‌بندی نشده

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری-دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: ضرورت و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………  2

2-1- بیان مسأله پژوهش ………………………………………………………………………………………   3

3-1- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………..    5

5-1- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………..   6

6-1- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………….  6

8-1- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..7

9-1- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………..   8

10-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص ……………………………………………………………    8

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

1-2- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….10

بخش اول: مرور ادبیات موضوع………………………………………………………………………………….11

2-2- مرور ادبیات ساختارسازمانی…………………………………………………………………………….14

3-2- مرور ادبیات فساد………………………………………………………………………………………….33

بخش دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….53

بخش سوم: معرفی بانک ملی ایران …………………………………………………………………………….59

 

فصل سوم: روش تحقیق

1-3- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..66

2-3- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….  66

3-3- دسته­بندی مفهومی …………… …………………………………………………………………………..67

4-3- طراحی پرسش­نامه…………………………………………………………………………………………..69

5-3- بررسی محتوای پرسش­ها……………………………………………………………………………….  69

6-3- تدوین پرسش­نامه …………… ……………………………………………………………………………76

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 80

2-4- جمع بندی و توصیف داده ها ……………………………………………………………………… 80

3-4- بررسی سئوال های تحقیق …………………………………………………………………………….86

4-4- بررسی پرسش باز ……………………………………………………………………………………… 109

5-4- آزمون پایایی ………………………………………………………………………………………………113

6-4- بررسی تاثیر گروه­های مختلف بر پرسش­ها………………………………………………………114

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5- مقدمه……… …………………………………………………………………………………………….. 119

2-5- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………….. 119

3-5- نتایج حاصله از یافته ها و مقایسه آنها با پیشینه تحقیق  ………………………………… 120

4-5- جمع بندی پیشنهادات برای بانک ملی ایران ………………………………………………… 129

5-5- جمع بندی کلی و ارائه پیشنهاد برای سازمانهای اداری……………………………………130

 

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………….133

 

ضمائم و پیوست ها:

پیوست 7-1 – پرسشنامه تحقیق …………………………………………………………………………. 140

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلي عبارت است از:

  • دستيابي به ساختار سازماني مناسب براي كاهش فساد اداري

اهداف فرعي عبارتند از:

  • دستيابي به چگونگي رابطه رسميت و كاهش فساد اداري
  • دستيابي به چگونگي رابطه پيچيدگي و كاهش فساد اداري
  • دستيابي به چگونگي رابطه تمركز و كاهش فساد اداري
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir