دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه مديريت:میزان آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ارتباطات

بعضي محققان معتقدند كه اثربخشي رهبری به توسعه مهارتهای ارتباطي كافي بستگي دارد. رهبر مؤثر و اثربخش بايستي فلسفه وجودی و مأموريت سازمان را در يك روش الهام بخش به صورت آشكار بيان كند. مهمترين تعهدی كه يك رهبر بايستي در ارتباط با چشم انداز داشته باشد، تعهد به الگوسازی چشم انداز از طريق رفتار خود به روشي روشن و پايدار مي باشد (راسل و استون[1]، ۲۰۰۲: ۱۴۶).

  • امين بودن و يكپارچگي

بنيس و نانس بحث مي كنند كه يكي از مهم ترين ويژگي شخصيتي كه در ايجاد اعتبار نقش مهمي ايفا مي كند، صداقت و راستگويي است. راستگويي يكي از ويژگيهای كيفي تحسين آميز رهبران است كه با ماهيت آينده نگری، توانايي الهام بخش و قابليت و شايستگي دنبال مي شود. هر دوی ويژگي های صداقت و راستگويي قسمتهای لاينفك رهبری خوب به شمار مي روند. صداقت و راستگويي تقريباً هم معني هستند اما راستگويي بيشتر با قابليت اعتماد در ارتباط است، در حالي كه صداقت يك كد اخلاقي كلي را منعكس مي سازد. نورث اوث مي گويد كه رهبر خدمتگزار صداقت، راستگويي و قابل اعتماد بودن را با هم تركيب مي کند. صداقت بسيار به اخلاق نزديك است. رهبری خدمتگزار تعهد بسياری به عنوان عامل بهبود فرهنگ اخلاقي سازمانها در خود داراست. بنيس بيان مي كند كه بهترين ويژگيهای رهبر واقعي صداقت، ازخودگذشتگي، بخشندگي، تواضع و فروتني، گشودگي و خلاقيت است (راسل و استون، ۲۰۰۲: ۱۴۷).

  • اعتبار

صداقت و راستگويي اعتبار بين فردی را تسهيل مي سازند. اعتبار خصوصيت يا قدرتي است كه باعث جلب اعتماد مي گردد. مك معتقد است كه رهبران بايد سه ويژگي ذيل را داشته باشند: قابليت اعتماد، اعتبار، قابليت و شايستگي. رهبران معتبر و با اعتبار عادتهای شخصي، ارزشها، خصوصيات و شايستگي ها و قابليت هايي دارند كه اعتماد و تعهد كساني كه از آنها اطاعت مي كنند را فراهم مي آورد. داشتن اعتبار به عنوان منبع نفوذ، مشروعيت[2] رهبری را ايجاد مي كند. باس بيان كرده كه مشروعيت شامل به دست آوردن اعتبار به عنوان قابل اعتماد و الگو بودن است. رهبران طي زمان، ايجاد اعتبار كرده يا آن را به دست مي آورند. هاكمن و جانسون قابليت و شايستگي، قابل اعتماد بودن و پويايي را عناصر اصلي اعتبار مي دانند. علاوه بر اينها، ارائه تخصص مربوطه، مطلع بودن درباره موضوعات فني مربوط به كار، اعتبار رهبری را افزايش مي دهد (راسل و استون، ۲۰۰۲: ۱۴۸).

  • قابليت و شايستگي

قابليت و لياقت رهبری برای ايجاد اعتماد ضروری است. برای ايجاد اعتماد طي زمان رهبران بايستي قابليت، لياقت و شايستگي خود را در مشاغل نشان دهند. قابليت و لياقت شامل داشتن شرايط خوب و طيف بخصوصي از دانش و توانايي است. رهبران امروزی بايد دارای مهارتهای جديد، دانش و توانائيهايي باشند كه به آنها لياقت و شايستگي شغلي در ميان پيروان بدهد. بنيس موارد ذيل را به عنوان سه پايه رهبری ارائه داده است: 1- قابليت و لياقت، 2 – شور و شوق[3] ، 3 – صداقت.

 

[1] Rossell and Stone

[2] Legitimacy

[3] Drive

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۵-۱: اهداف اساسي از انجام تحقيق

در اين مطالعه محقق به دنبال بررسي تأثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمند سازي كاركنان در شرکت گاز استان مازندران مي باشد و اهداف زير را به صورت ويژه مدنظر دارد:

  1. شناخت، تعيين و سنجش ابعاد رهبري خدمتگزار و رتبه بندي آنها،
  2. آگاهي از آثار و پيامد هاي رهبري خدمتگزار،
  3. تحلیل شکاف در ادراک مدیران و کارکنان،
  4. ارائه راهكار و پيشنهاداتي براي توسعه، پرورش و بكارگيري رهبري خدمتگزار در شرکت گاز مازندران.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir