دانلود پایان نامه:سنجش طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

توجه به طبقه بندی تحقیقات، این تحقیق بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعه­ای، بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش تحقیق) تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و براساس مکان مطالعه از نوع میدانی است که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانک ملی ایران به گردآوری اطلاعات پرداخته است.به منظور انجام تحقیق، مراحل ارائه شده در شکل 1-1 مورد استفاده قرار می گیرد:

 

شکل 1-1. مراحل انجام تحقیق

8-1- قلمرو تحقیق

الف. قلمرو مکانی: بانک ملی ایران در محدوده ستاد و صف شهر تهران

ب. قلمرو زمانی: سال 90

9-1- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری:

واحدهای ستاد و صف بانک ملی ایران که طبق آمار دریافتی از اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی ایران  11017   نفر می باشند. که از 1811 نفر را زن و 9206 نفر را مرد تشکیل شده است.

نمونه آماری:

تعداد نمونه با توجه به فرمول      311 نفر تعیین شد.

10-1- تعریف مفاهیم (واژه ها) و اصطلاحات خاص

  • مشتری

شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی (متصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکتهای زنجیره ای است که از مؤسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده و یا بر اثر یک رویداد ، قرارداد و یا معامله با مؤسسه اعتباری ، تعهدی مبنی بر خروج مبالغی توسط مؤسسه اعتباری در قبال آنان پذیرفته شده است و احتمال پرداخت مبلغی توسط مؤسسه اعتباری مذکور در آینده وجود داشته باشد.

  • تسهیلات

تسهیلات (اعم از ریالی و ارزی) شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثناء  سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی)، تسهیلات اعطایی بین بانکی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار، پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده بابت عقود، کالای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین/ اسناد و بروات خریداری شده می باشد.

  • وثایق و تضمینات:

وثایق و تضمینات در معاملات و تسهیلات به مفهوم عام و به طور کلی عبارتند از اخذ  تأمین کافی به منظور حصول اطمینان از حسن ایفای  تعهدات مشتری و مالاً بازپرداخت مطالبات بانک.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلی عبارت است از:

  • دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری

اهداف فرعی عبارتند از:

  • دستیابی به چگونگی رابطه رسمیت و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی رابطه پیچیدگی و کاهش فساد اداری
  • دستیابی به چگونگی رابطه تمرکز و کاهش فساد اداری
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.