دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه:سنجش طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

توجه به طبقه بندی تحقیقات، این تحقیق بر اساس هدف، از نوع اکتشافی و توسعه­ای، بر اساس نحوه گردآوری داده ها (روش تحقیق) تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و براساس مکان مطالعه از نوع میدانی است که در جامعه مدیران ارشد و کارشناسان بانك ملي ايران به گردآوری اطلاعات پرداخته است.به منظور انجام تحقیق، مراحل ارائه شده در شکل 1-1 مورد استفاده قرار می گیرد:

 

شکل 1-1. مراحل انجام تحقیق

8-1- قلمرو تحقیق

الف. قلمرو مکانی: بانك ملي ايران در محدوده ستاد و صف شهر تهران

ب. قلمرو زمانی: سال 90

9-1- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری:

واحدهای ستاد و صف بانک ملی ایران که طبق آمار دریافتی از اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی ایران  11017   نفر می باشند. که از 1811 نفر را زن و 9206 نفر را مرد تشکیل شده است.

نمونه آماری:

تعداد نمونه با توجه به فرمول      311 نفر تعیین شد.

10-1- تعریف مفاهیم (واژه ها) و اصطلاحات خاص

  • مشتری

شامل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مديران عامل و اعضاي هيأت مديره اشخاص حقوقي (متصدي در زمان سررسيد تسهيلات) و شركتهاي زنجيره اي است كه از مؤسسه اعتباري تسهيلات دريافت نموده و يا بر اثر يك رويداد ، قرارداد و يا معامله با مؤسسه اعتباري ، تعهدي مبني بر خروج مبالغي توسط مؤسسه اعتباري در قبال آنان پذيرفته شده است و احتمال پرداخت مبلغي توسط مؤسسه اعتباري مذكور در آينده وجود داشته باشد.

  • تسهیلات

تسهيلات (اعم از ريالي و ارزي) شامل خالص تسهيلات اعطايي به اشخاص (به استثناء  سرمايه گذاري مستقيم و مشاركت حقوقي)، تسهيلات اعطايي بين بانكي، بدهي مشتريان در حساب بدهكاران موقت، تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده، بدهكاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده، بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات ارزي مدت دار، پيش پرداخت بابت خريد اموال معاملات، اموال خريداري شده بابت عقود، كالاي معاملات سلف، كار در جريان جعاله و خريد دين/ اسناد و بروات خريداري شده مي باشد.

  • وثايق و تضمينات:

وثايق و تضمينات در معاملات و تسهيلات به مفهوم عام و به طور كلي عبارتند از اخذ  تأمين كافي به منظور حصول اطمينان از حسن ايفاي  تعهدات مشتري و مالاً بازپرداخت مطالبات بانك.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

انجام این پژوهش اهداف ذیل را دنبال می کند:

هدف اصلي عبارت است از:

  • دستيابي به ساختار سازماني مناسب براي كاهش فساد اداري

اهداف فرعي عبارتند از:

  • دستيابي به چگونگي رابطه رسميت و كاهش فساد اداري
  • دستيابي به چگونگي رابطه پيچيدگي و كاهش فساد اداري
  • دستيابي به چگونگي رابطه تمركز و كاهش فساد اداري
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir