بررسی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول، نمودارها و شكلها

عنوان                                                                                                             صفحه

جداول

جدول 1-2- نحوه عملكرد و اهداف كلي استفاده از برندها 20

جدول 2-2- مدل چرخه عمر برند گودير            23

جدول 3-2- تعريف ابعاد روانشناسانه و پيشايندهاي درون فردي شيفتگي به برند……………………………………… 32

جدول 4-2- ابعاد برداشت از خود يك مصرف‌كننده   38

جدول 5-3- جريان‌هاي تحقيقاتي اصلي بررسي‌كننده پديده وابستگي انساني 50

جدول 6-2- تطابق ميان انگيزه‌هاي افراد از پيوستن به جامعه برند و نوع ارتباطات………………………………. 85

جدول 2-3- انواع روايي………………….. 105

جدول 3-3- تعيين آلفاي كرونباخ…………… 107

جدول 4-3- تعريف عملياتي متغيرها…………. 108

جدول 1-4- نتايج توصيفي ويژگي‌هاي دموگرافيك    111

جدول 2-4- نتايج آزمون كلموگروف اسميرنوف براي متغيرهاي پژوهش  116

جدول 3-4- نتايج تحليل عاملي تأييدي           119

جدول 4-4- ضرايب همبستگي پيرسون، شاخص توصيفي 121

جدول 5-4- ضرايب پايايي و روايي متغيرهاي پنهان  122

جدول 6-4- شاخص‌هاي برازش مدل…………….. 124

جدول 7-4- ضرايب مسير، آماره t و نتيجه فرضيه تحقيق   125

 

نمودارها

نمودار 1-4- وضعيت گرافيكي جنسيت پاسخ‌دهندگان  112

نمودار 2-4- وضعيت گرافيكي سن پاسخ‌دهندگان     112

نمودار 3-4- وضعيت گرافيكي تحصيلات پاسخ‌دهندگان 113

نمودار 4-4- وضعيت گرافيكي درآمد پاسخ‌دهندگان  113

نمودار 5-4- وضعيت گرافيكي مدت زمان استفاده از اين برند  114

نمودار 6-4- وضعيت گرافيكي دفعات استفاده از برند پاسخ‌دهندگان  114

نمودار 7-4- مدل اصلي تحقيق درحالت تخمين ضرايب استاندارد 117

نمودار 8-4- مدل اصلي معادلات ساختاري در حالت معناداري(t-value)   118

شكل‌ها

شكل 1-1- مدل مفهومي تحقيق………………. 7

شكل 2-2- برداشت از خود فرد و تأثير آن برتصوير برند  40

شكل 3-2- تأثير انگيزه‌هاي آشكار و نهفته بر خريد 41

شكل 4-2- مثلث شيفتگي…………………… 60

شكل 5-2- توسعه تئوريك صميميت، اشتياق و تعهد در طول زمان يك رابطه 62

شكل 6-2- اجزاي تشكيل‌دهنده نگرش و عناصر ابراز آن     65

شكل 7-2- پاسخ‌هاي پس از فسخ رابطه به عنوان بخشي از دوره عمر ارتباطات

مصرف‌‌كننده- برند……………………….. 79

شكل 8-2- مدل ابعاد و اجزاي احساس شيفتگي به برند     88

شكل 9-2- مدل پيشايندها و خروجي‌هاي شيفتگي به برند    90

شكل 10-2- مدل عوامل مؤثر بر وابستگي احساسي به برند  91

 

فهرست جداول، نمودارها و شكلها

عنوان                                                                                                             صفحه

شكل 11-2- مدل عوامل مؤثر بر شيفتگي به برند خدماتي در سطوح مختلف

تحويل خدمت……………………………. 92

شكل 12-2- مدل پيشايندها و خروجي‌هاي اشتياق به برند   93

شكل 13-2- مدل تأثيرات شيفتگي، شخصيت و تصوير برند بر تبليغات توصيه‌اي   94

شكل 14-2- مدل شيفتگي به برند……………… 95

شكل 15-2- مدل مفهومي پژوهش……………….. 97

شكل 1-5- مدل نهايي مبتني بر يافته‌هاي تحقيق     133

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق شامل اهداف نظری و اهداف کاربردی به شرح زیر می‌باشد :

1-3-1- هدف نظری

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداس[1]

2-3-1- هدف کاربردی

کمک به تولیدکننده پوشاک ایرانی برای ارتقای جایگاه برند خود در بازار بسیار رقابتی و شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده به تولیدات پوشاک ایرانی.

[1] – adidas

Author: