دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی بانک ملت ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی بانک ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمروتحقيق

قلمرو مکاني: جامعه عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي که علاقمند هستيم يافته‌هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم (همان منبع، 156).

اين پژوهش بررسي تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران را بررسي مي کند. قلمرو زماني: قلمرو زماني پژوهش شامل طراحي، توزيع، جمع‌آوري و تحليل پرسش‌نامه پژوهش حدودا يک دوره يک ساله بود که از  بهمن ماه سال 91 شروع و تا پايان  تيرماه سال 92 بطول انجاميد.

1-8- قلمرو تحقيق

1-8-1- قلمرو موضوعي

بررسي تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

 

1-8-2- قلمرو مکاني

کليه مديران شعب بانک ملت سراسر کشور مي باشد.

 

1-8-3- قلمرو زماني

قلمرو زماني تحقيق سال1392 ميباشد وبراي آزمون فرضيه ها بين مديران شعب بانک ملت پرسشنامه توزيع خواهد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1-4-1- اهداف اصلي

بررسي تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-4-2- اهداف فرعي

بررسي تاثير دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-5- سوالات تحقيق

1-5-1- سوال اصلي تحقيق

هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

1-5-2- سوالات فرعي تحقيق

1- دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

2- انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

3- رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

4- استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir