پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی بانک ملت ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی بانک ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمروتحقیق

قلمرو مکانی: جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته‌های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (همان منبع، 156).

این پژوهش بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران را بررسی می کند. قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش شامل طراحی، توزیع، جمع‌آوری و تحلیل پرسش‌نامه پژوهش حدودا یک دوره یک ساله بود که از  بهمن ماه سال 91 شروع و تا پایان  تیرماه سال 92 بطول انجامید.

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران

 

1-8-2- قلمرو مکانی

کلیه مدیران شعب بانک ملت سراسر کشور می باشد.

 

1-8-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق سال1392 میباشد وبرای آزمون فرضیه ها بین مدیران شعب بانک ملت پرسشنامه توزیع خواهد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف اصلی

بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران

1-4-2- اهداف فرعی

بررسی تاثیر دانش هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران

بررسی تاثیر انگیزش هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران

بررسی تاثیر رفتار هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران

بررسی تاثیر استراتژی هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی تحقیق

هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر دارد؟

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق

1- دانش هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر دارد؟

2- انگیزش هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر دارد؟

3- رفتار هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر دارد؟

4- استراتژی هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی مدیران شعب بانک ملت ایران تاثیر دارد؟

Author: