دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:شناسایی بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات فرعی:

 • بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر بازارگرایی بانک دارد.
 • بین رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی بانک رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک رابطه معناداری وجود دارد.
 • تعهد سازمانی متغیرهای میانجی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی تاثیر می­گذارد.
 • رفتار شهروندی سازمانی بعنوان متغیر میانجی بر رابطه بین تعهد سازمانی و بازارگرایی اثر می­­گذارند.


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین میزان تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین میزان رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش رابطه بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی (مطالعه موردی بانک توسعه تعا-0S-T7_VR

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir