دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادرکنندگان گیلان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه‎ریزی استراتژیک

کوششی سازمان یافته و منظم برای تصمیمات مبنایی و اجرای اقدامات زیربنایی است که ماهیت فعالیت یک سازمان را در موقعیت محیطی و در ارتباط با دیگر سازمان‎ها در چارچوب قانون نشان می‎دهد و آن عبارتست از مجموعه تصمیمات و فعالیت‎هایی است که از تنظیم و اجرای استراتژی‎های طراحی شده برای کسب اهداف یک سازمان ناشی شده باشد. اگربخواهیم در محیطی پویا، پیچیده و متحول برنامه ریزی نمائیم، صرفاً نمی توان به قلمرومدیریت دردرون سازمان تکیه کردوتحولات بیرونی وتاثیرگذاربرسازمان و ماموریت های آن ویادستیابی به چشم اندازرانادیده انگاشت، بنابراین می توان برنامه ریزی استراتزیک را برنامه ریزی درمحیط های پویا قلمدادنمود که ازطریق مدیران ارشداجرایی وتیم های برنامه ریزی بصورت گروهی تهیه می گردد. برنامه ریزی استراتژیک ازیک سوتوجه خودرابه ماموریت های سازمانی و ارزش‎های بنیادی ومدیران ارشداجرایی وذینفعان استراتژیک معطوف نموده وازسویی دیگر، آن بایدبه تحولات محیطی ونقاط کلیدی وبحرانی محیط درونی وبیرونی وتجزیه وتحلیل وارزیابی آن بپردازد. بنابرایناگربرنامه ریزی استراتژیک رابه عنوان یک سیستم تلقی نمائیم اگرچه خودیک زیرسیستم ازمدیریت استراتژیک می باشد، آنگاه اجزای این سیستم شامل:

ورودی های فرایند برنامه ریزی استراتژیک عبارتند از:

الف-ماموریت هاوفلسفه ایجادسازمان

ب-ارزشهای بنیادی سازمان ومدیران ارشداجرایی

ج-شناخت و تعیین حوزه تاثیرات محیط درونی وبیرونی سازمان وجمع آوری داده های موردنیاز

د-اهداف والگوهای رفتاری ذینفعان سازمان

فرایندتغییرشکل دربرنامه ریزی استراتژیک

الف-تعیین رویکردها، پارادایم ها ومکاتب

ب-بکارگیری چرخه تحلیل محیط شامل

ب-1-ریزبینی یاریزنگری

ب-2-ردیابی

ب-3-پیش بینی

ب-4-آینده نگری

ب-5-ارزیابی

ج-تعیین جهت گیری های استراتژیک

د-تعیین حوزه های استراتژیک

ه-تعیین چالش های استراتژیک

و-تعیین اولویت های استراتژیک

ز-تعیین نقاط کلیدی موفقیت

ح-تعیین نقاط بحرانی موفقیت

ط-تعیین پارادایم های جدید

ی-شناسایی عوامل استراتژیک مجیط داخلی وخارجی

خروجی های برنامه ریزی استراتزیک عبارتنداز:

الف-تعیین ماموریت های جدید سازمان

ب-تعیین بیانیه ارزش های سازمان

ج-تعیین بیانیه چشم انداز

د-تعیین اهداف کیفی کلان

ه-تعیین استراتژی های اصلی(دهکردی وهمکاران، 1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت و جایگاه جهت گیری استراتژیک دربسیاری ازمطالعات مربوط به برنامه ریزی استراتژیک، هدف ازاین مطالعه سنجش تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد این جهت گیری برعملکرد صادراتی استان می باشد.

 

1-5) سوالات تحقیق

1-5-1) سوال اصلی تحقیق

  1. آیا جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

1-5-2) سوالات فرعی تحقیق

  1. آیا بعد متهورانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  2. آیا بعد تحلیلی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  3. آیا بعد تدافعی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  4. آیا بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  5. آیا بعد فعالانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  6. آیا بعد ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir