دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش به کار گیری روش های مدیریت استراتژيک منابع انسانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژي پدرانه[1] : اين استراتژي نيز، در مورد مشاغلي ساده و تكراري و استاندارد پذير، به كار گرفته مي‎شود. با اين تفاوت كه مديريت شركت، ‌تمايل به نگهداري و ارتقاء كاركنان موجود و هماهنگ نمودن آنها با مجموعه فرهنگ سازماني شركت دارد. بنابراين در صورت وجود پست هاي خالي با ارتقاء كاركنان موجود‌، به پر كردن اين پست ها اقدام مي شود.

ج- استراتژي پيمانكارانه[2] : اين استراتژي براي آن دسته از مشاغل پيچيده و تخصصي مناسب است كه استخدام دائمي و رسمي كارشناسان مربوط، هزينه بالايي را بر شركت تحميل مي نمايد، چرا كه شركت به اين نوع از مشاغل، در مقاطعي كوتاه و به صورت موقت نياز دارد. از اين رو، اين كارشناسان معمولاً با مبالغ هنگفتي، صرفاً براي مشاوره و يا انجام قسمتي از يك پروژه، دعوت به همكاري مي شوند و پس از خاتمه پروژه، مجدداً به بازار كار بر مي گردند تا در موارد مشابهي به ارائه خدمت بپردازند. البته برخي از سازمانها (به ويژه سازمانهاي مجازي) نياز دائمي به كارشناسان متخصص خود را نيز با استفاده از خدمات موقت و يا غير حضوري اين كارشناسان، ‌بر طرف مي نمايند. چرا كه مديريت اين سازمانها، توانسته اند كنترل خود را به طور كامل بر دانش خاص سازمان و نيز بر ابزارهاي ارزيابي و ارتقاء آن، ‌اعمال نمايند (بامبرگر و مشولم، ‌1381).

د- استراتژي متعهدانه[3]: اين استراتژي نيز در مشاغل پيچيده و تخصصي مورد استفاده قرار مي گيرد. با ابن تفاوت كه كارشناسان فعال در اين مشاغل، به طور دائم مورد نياز اين شركت مي باشند و از آنجا كه در بسياري از موارد، ‌اين كارشناسان، ‌شبكه پيچيده توليد دانش خاص شركت را شكل مي دهند، جايگزيني آنها به راحتي امكان پذير نمي باشد. از اين رو ضروري است، رويكردي موثر به بازار كار درون سازمان داشت. يعني توسعه و آموزش كارشناسان شركت و تقويت تعهد و وفاداري آنان به سازمان، به گونه اي كه موجب شود كارشناسان مذكور، ‌در برابر آينده شغلي مطمئن و پويا، ‌از حقوق و مزاياي بالاتر بازار كار بيرون سازمان چشم پوشي نمايند (بامبرگر و مشولم، ‌1381).

 

2-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی

با توجه به عواملی مانند استراتژی شرکت، منابع محدود و محیط می توان یک مدل و یا ترکیبی از مدلهای زیر را هنگام طراحی استراتژی منابع انسانی برگزید.

1) مدل مدیریت تعهد بالا[4]

2) مدل مدیریت عملکرد بالا[5]

3) مدل مدیریت مشارکت بالا[6] (اعرابی، 1385).

علاوه بر موارد فوق الذكر در طبقه بندي انواع مدلهاي مديريت استراتژيك منابع انساني، مي توان به ذكر برخي از مدلهاي تركيبي اين موضوع اشاره نمود، كه عبارتند از:

4) مدل 5P مدیریت استراتژیک منابع انسانی شولر[7]

5) مدل رایت و اسنل[8]

6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت[9]

[1] Parentalistic

[2] Free Agent

[3] Commitment

[4] The high commitment management model

[5] The high performance management model

[6]The high involvement management model

[7] Schuler

[8] Wright & Snell

[9] Neo. Hallenbeck, Gerhart & Wright

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضربه شرح زیر است:

  1. سنجش میزان به کار گیری روش های مدیریت استراتژيک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. بررسی ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir