دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:شناسایی رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد نسبت به مشتري

: اولين و شايد مهمترين تعهد مديريت به مشتري تأكيد دارد. كار بعضي از مديران به‌طور مستقيم در مشتري بيروني تأثير مي‌گذارد. در مورد بعضي ديگر مشتري اصلي مشتري دروني است. مديران از دو طريق عمده تعهد خود را نسبت به مشتري نشان مي‌دهند، يكي انجام خدمت و ديگري ايجاد اهميت براي او، مديران ممتاز به شيوه‌هاي زير براي مشتري ايجاد اهميت مي‌كنند.

1- ابلاغ صريح اهميت مشتري به كارمندان

2- رفتار مشتري به‌عنوان كسي كه در رأس اولويت‌هاست.

3- منع اظهارات مخرب در مورد كساني كه از خدمات يا فرآورده‌هاي گروه‌كاري آنان استفاده مي‌كنند (هرسي، بلانچارد، 1374، 589-578) .

تعهد نسبت به سازمان: مدير مؤثر خود تصويرگر افتخار سازمان خويش است. مديران تعهد را به گونه‌اي مثبت به سه طريق نشان مي‌دهند: خوش‌نام كردن سازمان، حمايت از مديريت رده‌بالا و عمل كردن براساس ارزش‌هاي اصلي سازمان .

تعهد نسبت به خود: مدير ممتاز يعني فردي كه قدرت را بااحساس فروتني درهم‌مي‌آميزد تعهد به خود از سه فعاليت خاص معلوم مي‌شود. نشان دادن خودمختاري، مقام خود را به‌عنوان مدير تثبيت كردن و قبول انتقاد سازنده.

تعهد نسبت به مردم: مديران نسبت به كساني كه براي آن‌ها كار مي‌كنند گذشت و ايثار نشان مي‌دهند. اين عمل به استفاده مدير از شيوه صحيحي رهبري به منظور كمك به افراد در حصول توفيق در انجام وظايفشان اشاره دارد. تمايل مدير به صرف وقت و انرژي و كار روزانه با زيردستان نشان‌دهنده تعهد مثبت او نسبت به مردم است. به‌خصوص سه عمل حياتي از اجزاي تشكيل‌دهنده اين تعهد مي‌باشند. نشان دادن علاقه‌مندي مثبت، بازشناسي، دادن بازخورد پيشرفتي و ترغيب ديده‌هاي نوآورانه (همان).

تعهد نسبت به وظيفه (تكليف): مديران مؤفق به وظايفي كه مردم انجام مي‌دهند ربط و معنا مي‌بخشند. آنان براي زيردستان كانون توجه و جهت را تعيين كرده، انجام توفيق‌آميز تكاليف را تضمين مي‌كنند.چنين تعهدي زماني عملي است كه هدف اصلي، صحيح، سادگي و عمل‌گرايي آن حفظ شود و موجب مهم جلوه‌دادن تكليف گردد (همان) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir