دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:سنجش استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی بانک ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تطبيق سريع و نظام مند با اين فرهنگ جديد .

تئوري هوش فرهنگي اردليو انگ مبتني بر سه سطح است : هوش فرهنگي شناختي( جهت )، هوش فرهنگي انگيزشي( انطباق )، هوش فرهنگي رفتاري ( انتقاد ). به عقيده ارلي و آنگ (2003 ) هوش فرهنگي نشان دهنده ي مفهوم خود است و سازگاري با محيط هاي فرهنگي جديد را هدايت كرده و انگيزه مند مي- كند. مبناي انگيزشي هوش فرهنگي اين گونه تعريف مي شود :” سطحي كه در آن افراد درباره توانايي خود براي تعاملات بين فرهنگي مطمئن بوده و حوزه اي كه نسبت به اين تعاملات رضايت دروني دارند( بنينگ،20،2010).

“همپدن ترنر”[1] و “تراپنارس”[2] ( 2006) فرد هوشمند از نظر فرهنگي را به عنوان فردي تعريف كردند كه سه ويژگي اساسي را داراست : توانايي هم افزايي ارزش هاي مختلف از فرهنگ هاي متفاوت، توانايي رفتار با ارزش هاي مخالف به عنوان مكمل نه متناقض، و توانايي درك حضور ارزش هاي غالب و نهفته درون يك فرهنگ.

اِنگ و ارلي (2006) بيان كردند كه هوش فرهنگي شامل چهار فعاليت فكري است كه به ترتيب زماني مرتب مي شوند : مشاهده رفتارها در يك فرهنگ متفاوت ارائه دلايلي براي اين رفتارها، در نظر گرفتن پيامدهاي عاطفي و پيوستگي هاي ناشي از اين رفتارها، و انتقال دانش و آگاهي جديد به دست آمده به رفتارها و موقعيت هاي ديگر. توماس (2006) سه مولفه ي كليدي از هوش فرهنگي را بيان مي كند: آگاهي از فرهنگ و تعاملات بين فرهنگي، تمركز حواس، كه مستلزم آگاهي از محيط فرهنگي جديد است، و توانايي ارائه ي رفتارهاي مناسب در محيط هاي  فرهنگي جديد (داگر،138،2010 ص ).

هوش فرهنگي علاوه بر توانايي شامل آگاهي از خود،فرهنگ خود، فرهنگ هاي ديگر، و مهارت هايي چون مهارت هاي ادراكي و ارتباطي مي شود(توماس و ديگران 2008). سازه هاي مرتبط از ارتباطات  بين فرهنگي و ادبيات روانشاسي مشاوره عبارتند از: حساسيت بين فرهنگي (دانش و احترام گذاشتن به تفاوت هاي فرهنگي و مهارت هاي لازم براي ارتباط برقراركردن بين اين تفاوت ها)، جهت گيري تنوع جهاني (پذيرش شباهت ها و تفاوت هاي فرهنگي كه به صورت شناختي، عاطفي و رفتاري نمودار مي شود) قابليت فرهنگي دانش، مهارت ها، و آگاهي يا نگرش لازم در يك جامعه ي چند فرهنگي )، شخصيت چند فرهنگي (تطبيق با يك جامعه ي چند فرهنگي به جاي صرفاً يك فرهنگ خاص )يا ويژگي هاي  لازم براي اثر بخشي بين فرهنگي، و شخصيت بين فرهنگي (درك اشتراكات و تفاوت هاي بين فرهنگ ها ) (گوين،5،2010 ).

[1] -Hampden-Turner

[2] -Tropenaars

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1-4-1- اهداف اصلي

بررسي تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-4-2- اهداف فرعي

بررسي تاثير دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-5- سوالات تحقيق

1-5-1- سوال اصلي تحقيق

هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

1-5-2- سوالات فرعي تحقيق

1- دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

2- انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

3- رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

4- استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir