دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:شناسایی رفتار شهروندی در شعب توسعه تعاون استان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

)  مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق

مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق بر اهمیت نگرش کارکنان بر ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان تاکید می­کند (Ahmed and Rafiq, 2002). همانطور که در شکل (2-7) آمده است در این مدل تمرکز اصلی روی مشتری­گرایی، انگیزش کارکنان و رضایت شغلی است. بعلاوه، ارائه خدمات با کیفیت نیازمند هماهنگی و یکپارچگی بین بخشی در سطح گسترده­ای است. همچنین در این مدل، نیاز به توانمندسازی کارکنان در سطح قابل قبولی برای دستیابی به کیفیت خدمات مطلوب، مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی این مدل می­توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • برای موفقیت بازاریابی درونی، حضور یک مدیریت ارشد پشتیبان ضروری است، چراکه اهمیت بازاریابی درونی را برای کارکنان مشخص کرده و در نتیجه هماهنگی بین بخشی را تسهیل می­کند.
 • اهمیت تبادل اهداف و استراتژیهای بازاریابی را برای کارکنان مشخص کرده و از این طریق به آنها کمک می­کند که نقش خود را در دست­یابی به اهداف بازاریابی و سازمانی شناسایی کنند.
 • رضایت کارکنان را می­توان با طراحی مشاغل بر مبنای تصویری که برای کارکنان ایجاد ارزش می­کند، بدست آورد.
 • اطمینان حاصل شود که کارکنان دارای انگیزش بالا هستند و مشتری­گرا می­باشند. برای دستیابی به این منظور باید آموزش درست در سطح مورد نیاز برای اجرای مشاغل به کارکنان داده شود تا بتوانند انتظارات مشتریان را شناسایی کرده و از مزایای کسب فرصت­های بازاریابی بهره برند.

 

شکل (2-7) مدل بازاريابي دروني براي سازمانهاي خدماتي (Ahmed and Rafiq, 2002)

2-9) بازاريابي دروني و مزيت رقابتي

كسب مزيت رقابتي پايدار براي سازمانهايي كه در يك محيط رقابتي جهاني و پيچيده و اقتصاد خدماتي و دانشي فعاليت مي كنند ضروري و حياتي است. اين مزيت رقابتي از طريق رضايت و وفاداري‌ مشتري حاصل مي شود. در سازمانهاي خدماتي مهمترين مزيت رقابتي كيفيت خدمات مي باشد.كاتلر و آرمسترانگ  بيان داشتند كه در سازمانهاي خدماتي يكي از راههاي اساسي كه مي تواند عامل تمايز از رقبا باشد،‌ كيفيت خدمات است(كاتلر و آرمسترانگ،1384، 817). كيفيت خدمات ارائه شده به عوامل چندي همچون مكان ارائه خدمات، فرايند خدمت رساني، نحوه ارائه و… بستگي دارد. از مهمترين عواملي كه بر كيفيت خدمات تاثير گذار است كاركنان سازمان مي باشند. كاركناني كه در فرايند خدمت رساني به طور مستقيم با مشتري در تماس هستند در ايجاد ارزش در خدمت و ادراك از كيفيت خدمت توسط مشتري نقش اصلي را بازي مي كنند. بنابراين توجه به كاركنان سازمان بسيار مهم مي باشد.كاركناني‌كه امروزه بار مزيت رقابتي را براي همه‌ي سازمانها بدوش مي كشند. سازمانها مي‌توانند از طريق جذب و حفظ كاركناني كه مشتري مدار و خدمت محور هستند خود را از رقبا متمايز سازند. بازاريابي دروني مي تواند نقش مهمي را در اين راستا ايفا كند. بازاريابي دروني كاركنان را همچون مشتريان در نظر ميگيرد كه به اندازه مشتريان بيروني براي سازمان اهميت دارند. بازاريابي دروني متمركز بر روابط دروني مناسب بين افراد در همه‌ي سطوح در سازمانها مي باشد، بنا براين يك رويكرد خدمت_محور[1] و مشتري_محور بين كاركنان در تماس با مشتريان ايجاد مي شود(Gronroos, 2000,347).

[1] Service-oriented

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین میزان تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین میزان رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش رابطه بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir