دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

 

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهميت و ضرورت موضوع

شهر دارای سه عنصر اصلی شامل انسان، فضا و فعالیت است. این سه جزء، عناصر مکانیکی شهر نیستند که جمع جبری آن ها، شهر را بوجود آورد. دو عنصر فضا و فعالیت،‌ هویت زیستی شهر را تشکیل    می دهند. یعنی شهر در رابطه فضا و فعالیت دارای یک هویت زیستی می باشد و طبیعی است که     مدیریت مالی در شهر، همواره باید سعی در ارتقاء این هویت زیستی داشته باشد. بین انسان و فضا، آنچه که      روی می دهد سکونت، فعالیت و فراغت است، پس مدیریت منابع مالی در خدمت چنین مجموعه ای است.  شهروند برای انواع فعالیت های زیستی مانند: آمد و شد و تفریح، فعالیت و فراغت، سکونت و آسایش، نیازمند داشتن اطمینان به آینده ای روشن و امید به زندگی است. هر چند این شاخص ها کیفی هستند و ظاهراً ارتباطی با اعداد و ارقام ندارند، اما در واقعیت امر، همین شاخص های کیفی هستند که زیست پذیری یک شهر را برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تدوین نموده و توسعه پایدار شهر را، تحقق    می بخشند. اما توسعه پایدار نیازمند منابع پایدار است و منابع پایدار، لزوماً باید در شهر مدیریت منابع شوند و اگر چنین مدیریتی وجود نداشته باشد، پایداری توسعه، استحکام لازم را نمی یابد. لذا بدون شک کیفیت زندگی و چگونگی ارائه خدمات در شهرها، رابطه معناداری با منابع درآمدی شهرداری ها دارد.(فرجی ملائی و عظیمی،1390)

در سال های اخیر نيز به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده ی درآمد شهرداری ها از طریق فروش «تراکم» بوده است، که در زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می آید.  در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باشد که از جمله مهمترین آن ها، عوارض نوسازی و عمران شهری است .

در بيشتر كشورهاي جهان براي افزايش اين سهم و تحقق درآمد از اين محل، جريمه‌هاي سنگين پيش‌بيني‌ شده است و راهكارهاي تحقق‌پذيري نيز براي استيفاي حقوق شهرداري وجود دارد كه از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد :

الف) مصادره يا فروختن ملك

ب) جريمه

ج) مصادره و فروش اموال شخص (در كلكته و كراچي)

د) توقيف اجاره‌بها (در كلكته و ريو)

ه) تمركز بر بدهكاران عمده

و) ممنوع‌ الخروج ‌كردن مؤدی بدهكار

ز) ممنوع المعامله‌كردن مؤدی بدهكار.(توسعه شهر با پرداخت عوارض میسر است،1391)

اين سازو‌كارها به ويژه وقتي كه دولت ملي به جمع‌آوري اين نوع ماليات موظف است، باعث مي‌شود كه دولت‌ها و شهرداري‌ها درصدد باشند، تا با استفاده از ابزارهاي الزام آور و نه روش‌هاي تشويقي و ترويجي، اين ماليات را دريافت كنند.

در ايران هم بر اساس قانون یکی از ردیف های درآمدی شهرداری ها، وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی، ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرهاست. برای روشن تر شدن موضوع، مواردی از “قانون نوسازی و عمران شهری مصوب7/9/1347 با اصلاحات بعدی” در ادامه بیان می گردد:

ماده1: نوسازی و عمران، اصلاحات اساسی، تأمین نیازمندی های شهری، احداث و اصلاح توسعه معابر، ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها، حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود، تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری هاست و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور، مکلف به تهیه برنامه های اساسی و  نقشه های جامع هستند.

ماده2: در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، برکلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آن ها (براساس تبصره 2 ذيل ماده 5 قانون تجميع عوارض به              يك درصد و به استناد قسمت يك رديف پنج جدول شماره 25 قانون بودجه 1389 كل كشور به           يك و نيم درصد افزايش يافته) که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند.

ماده10: عوارض هر سال، در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

تبصره1: از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور، عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند            ده درصد عوارض سال، به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

ماده12:  شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون، مکلفند ظرف مدت دو ماه از انقضاء مهلت مقرر در ماده10، مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند، به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی، هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود، نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.

ماده14:  مؤدیانی که تا پایان هرسال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه، زیان دیر کرد در سال، به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد، طبق مقررات ماده 13 این قانون، نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.

موارد فوق، فقط گوشه ای از قانون نوسازی و عمران شهری است. این قوانین، صراحتاً حقوق شهرداری را در خصوص نوسازی بیان کرده و نحوه وصول این عوارض نیز حاکی از آن است که   شهرداری ها، برای احقاق حقوق خود در بحث نوسازی تا چه حد می توانند از موضع قدرت وارد عمل شوند. اما از آنجا که ارتباط بین شهرداری و شهروندان ارتباطی است دوسویه، و شأن و منزلت شهروندان در جامعه اسلامی نیز فراتر از اعمال چنین اقداماتی بوده و همچنین تداوم و سلامت سازمان ها در بخش عمومي، به اعتبار آن ها بستگي داشته و اين اعتبار نيز به نوبه خود در گرو جلب نظر شهروندان و ماليات دهندگان به اهميت اهداف سازماني و كيفيت خدمات آن داشته، ضروری است که مجموعه مدیریت شهری از طریق بهبود فضای حاکم بر روابط میان خود و شهروندان، تمایل آنان را به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری مضاعف نماید. زیرا آنچه در عمل، وضعیت پرداخت عوارض توسط شهروندان را تعیین    می کند، نخست، میزان تمایل آنان به پرداخت عوارض می باشد. لذا امروزه بيش از هر زمان ديگري  سازمان هاي عمومي به ارزيابي ديدگاه هاي مشتريان خود درباره خدمات ارائه شده، و نيز ميزان برآورده شدن انتظارات آن ها از ارائه اين خدمات نياز دارند.

با اینکه تمایل به پرداخت عوارض، متأثراز عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی     می باشد، ولی عامل اساسی که مغفول واقع شده است و کمتر به آن توجه می گردد، میزان تمایل شهروندان به برخورداری از خدمات شهری با کیفیت مناسب تر می باشد. یعنی هر چه شهروندان میل به  کیفیت خدمات شهری بالاتری داشته باشند و به اصطلاح فنی اقتصادی، کشش تقاضا برای آن بیشتر باشد، تمایل آنان برای پرداخت عوارض بیشتر می گردد. لذا تحقیق حاضر درصدد است تا از طریق یکی از مدل های رایج سنجش کیفیت خدمات بنام “سروکوآل”، ارتباط کیفیت خدمات شهری را، بر اساس 5 بعد، “قابليت اطمينان خدمات شهري، رغبت و اشتياق براي پاسخگويي به شهروندان در خدمات شهري، همدلي با شهروندان در ارايه خدمات شهري، تضمين كيفيت خدمات شهري و وضعيت ظاهري و امكانات (تجهيزات) خدمات شهري”، با تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری ‹‹بعنوان مهمترین و مناسب ترین منبع درآمدی شهرداری ها›› سنجیده، تا نوع رابطه، شدت و حدت این رابطه را بدست آورده و از نتایج آن، راهکارهای لازم جهت افزایش این  منبع مالی پایدار و سالم شهرداری ها را فراهم آورده، تا مدیریت شهری با افزایش این منبع درآمدی، وظایف مرتبط با ارائه خدمات در عرصه های مختلف جامعه شهری را، بهتر انجام دهد. چون زندگی پیشرفته امروزی بدون بهره گیري از این خدمات امکان پذیر نیست.

لذا ضرورت این پژوهش به خاطر اهمیت خدمات شهرداري، براي زندگی پیشرفته امروزي است و امري مهم تلقی می شود؛ چون زندگی کنونی بدون بهره گیري از این خدمات و از سوي دیگر رضایت شهروندان از این خدمات امکان پذیر نیست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش میزان تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در رابطه با پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت قابليت اطمينان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین رغبت و اشتياق براي پاسخگويي در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين همدلي با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين تضمين کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين وضعيت ظاهري و امكانات (تجهيزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.

1-5- سوالات تحقيق

 • بين كيفيت خدمات شهری و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • بین هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • آیا شهروندان از كيفيت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • ميزان تأثيرگذاري هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر مي باشد؟

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهري(مطالعه موردي شهر آستانه اشرفيه)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir