دسته‌بندی نشده

ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

 جدول 3-1) شیوه امتیازدهی طیف لیکرت 45

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ 46

4-1) جدول فراوانی برای متغیر جنس پاسخ دهندگان 48

4-2) جدول فراوانی برای متغیر سن پاسخ دهندگان 49

4-3) جدول فراوانی برای متغیرتحصیلات پاسخ دهندگان 50

جدول 4-4) آزمون کای دو بین جنسیت و تمایل به خرید 51

جدول 4-5) ضریب همبستگی اتا 52

 جدول 4-6) آزمون کولموگراف 53

جدول 4-7) آزمون همبستگی اسپیرمن بین رفتار بیمه گر و تمایل بیمه گذاران 54

جدول 4-8) آزمون خی دو بین میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید 55

جدول 4-9) ضریب همبستگی اتا برای متغیرهای میزان تحصیلات بیمه گر  و ترغیب بیمه گذار 55

جدول 4-10) ضریب همبستگی اسپیرمن بین نحوه بیان بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران 57

جدول 4-11) آزمون کای دو بین سن بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران 58

جدول 4-12) ضریب همبستگی اتا بین گروه سنی بیمه گر و ترغیب بیمه گذاران 59

جدول 4-13) آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران 

فهرست نمودارها

عنوان                                               صفحه

نمودار 1-1) مدل مفهومی تحقیق 7

نمودار4-1)متغیر جنسیت 49

نمودار4-2) متغیر سن 50

نمودار4-3) متغیر میزان تحصیلات 51

نمودار4-4)نمایش رابطه بین متغیر جنسیت و تمایل به خرید بیمه گذار 52

نمودار 4-5) نمایش رابطه متغیر رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران 54

 نمودار4-6)نمایش رابطه بین متغیر میزان تحصیلات و تمایل به خرید بیمه گذاران 56

 نمودار4-7) نمایش رابطه بین متغیر نحوه بیان وتمایل به خرید بیمه گذاران 58

 نمودار4-8) نمایش رابطه بین متغیر سن و تمایل به خرید بیمه گذاران 59

نمودار4-9) نمایش رابطه متغیر صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران 60

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1) سنجش جنسیت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

2) سنجش رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

3) سنجش میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

4) سنجش نحوه ی بیان بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

5) سنجش سن بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

6) سنجش صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

سنجش همه‎ی گزینه های بالا برای رسیدن به اهداف کاربردی تحقیق یعنی بهبود روند فعالیت های نمایندگی ها و شرکتهای بیمه می باشد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir