دسته‌بندی نشده

سنجش بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی -دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند  اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها  از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، بااستفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. درنهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

 

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

 

 

جدول4-1) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان

با توجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 9/74 درصد از پاسخ دهندگان مرد و1/21 درصد زن می باشند. همچنین 4 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

باتوجه به نمودار و جدول( 4 – 8 ) مشاهده می شود که متغیر عملکرد دارای کمترین مقدار8/1، بیشترین مقدار 5، میانگین 1831/3، انحراف معیار 69226/0 و واریانس 479/0 می باشد.

 

4-4 ) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف

جهت استفاده از تکنیک های آمار پارامتریک بایستی توزيع مقادير متغير وابسته نرمال باشند كه اين كار نيز با آزمون كلوموگروف- اسميرنف آزمون می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت و جایگاه جهت گیری استراتژیک دربسیاری ازمطالعات مربوط به برنامه ریزی استراتژیک، هدف ازاین مطالعه سنجش تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد این جهت گیری برعملکرد صادراتی استان می باشد.

 

1-5) سوالات تحقیق

1-5-1) سوال اصلی تحقیق

  1. آیا جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

1-5-2) سوالات فرعی تحقیق

  1. آیا بعد متهورانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  2. آیا بعد تحلیلی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  3. آیا بعد تدافعی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  4. آیا بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  5. آیا بعد فعالانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  6. آیا بعد ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir