دسته‌بندی نشده

رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان- پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                    صفحه

 

جدول2-1) میزان اختلاف ابعاد تعهد ……………… 27

جدول 2-2،تعاریف اخلاق…………………………. 37

جدول 3-1،مقادیر آلفای متغیرها………………… 60

جدول4-1) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان……………… 63

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان………………… 64

جدول4-3) توصیف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان………… 65

جدول4-4) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان……………. 66

جدول4-5) توصیف متغیر تعهد سازماني…………….. 67

جدول4-6) توصیف متغیر رفتار اخلاقي……………… 68

جدول4-7) توصیف متغیر رضايت شغلي………………. 69

جدول4-8) توصیف متغیر حقوق و دستمزد……………. 70

جدول4-9) توصیف متغیر رضايت از همکار…………… 71

جدول4-10) توصیف متغیر رضايت از کارفرما………… 72

جدول4-11) توصیف متغیر رضايت از شغل……………. 73

جدول4-12) آزمون كولموگروف- اسميرنف…………….. 74

جدول4-13) ضریب همبستگی بين رفتار اخلاقي و تعهد سازمانی   74

جدول4-14) ضریب همبستگی بين رضایت شغلی و تعهد سازمانی    75

جدول4-15) ضریب همبستگی بين حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی  75

جدول4-16) ضریب همبستگی بين رضايت از همکار و تعهد سازمانی 76

جدول4-17) ضریب همبستگی بين رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی   77

جدول4-18) ضریب همبستگی بين رضایت از شغل و تعهد سازمانی  77

جدول4-19) آزمون رگرسیون بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی……………………………………. 78

جدول4-20) آزمون رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی  79

 


فهرست نمودارها

عنوان                                                    صفحه

 

نمودار 2-1) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني ……….. 22

نمودار 2-2) نمودار هرم سطح تعهد………………. 25

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان…… 63

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………. 64

نمودار4-3) نمودار میله ای وضعيت تاهل پاسخ دهندگان. 65

نمودار4-4) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان….. 66

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر تعهد سازماني………. 67

نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر رفتار اخلاقي……….. 68

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر رضايت شغلي………… 69

نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر حقوق و دستمزد……… 70

نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر رضايت از همکار…….. 71

نمودار4-10) هیستوگرام  متغیر رضايت از کارفرما….. 72

نمودار4-11) هیستوگرام  متغیر رضايت از شغل……… 73

 


فهرست شكل‌ها

عنوان                                                    صفحه

 

شکل 1-1) مدل تحقیق…………………………… 7

شكل 2-2) تعهدات پنچ‌گانه …………………….. 16

شكل 2-1) پيش‌فرضهاي تعهد سازماني ……………… 17

شكل 2-3) مدل تعهد سازماني …………………… 23

شکل 2-4)رابطه‌ي بين مقررات قانوني و استانداردهاي اخلاقي   39

شكل 2-5) مدل اخلاق سازماني با رويكردي نظام يافته .. 44

شكل 2-6) مراحل توسعه‌ي اخلاقيات كولبرگ …………. 45

شكل 2-8) نيروهايي كه به اخلاق مديريت شكل مي‌دهند … 48

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir