رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

) مقدمه

با توجه به عنوان تحقيق و رابطه‌ي متغيرهاي مستقل و وابسته كه مبناي اصلي پژوهش حاضر را تشكيل مي‌دهند، در اين فصل اطلاعات لازم درخصوص روش اجراي تحقيق، روش جمع‌آوري اطلاعات، روش نمونه‌گيري و برآورد حجم نمونه، روايي و پايايي پرسشنامه و … كه ما را در جهت رسيدن به اهداف تحقيق و اثبات و رد فرضيه‌ها كمك مي‌كند، توضيح داده مي‌شود.

3-2) روش تحقيق

اين تحقيق با توجه به اهداف آن و طبقه‌بندي تحقيقات از جمله تحقيقات با ماهيت توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد. برای تجزيه و تحليل آزمون فرضيه‌ها از آزمون ضريب همبستگي و رگرسيوناستفاده شده است .از آن جا که نمودار داده  یک توزیع نرمال را نشان می دهند از روش های پارامتری وآماره آزمون پيرسون استفاده نموده ایم .

مطالعة توصيفي براي تعيين و توصيف ويژگي‌هاي متغيرهاي يك موقعيت صورت مي‌گيرد و هدف آن عبارت است از تشريح جنبه‌هايي از پديده موردنظر پژوهشگر و با ديدگاهي فردي ـ سازماني ـ صنعتي و نظاير آن.

از آنجا که در این تحقیق می خواهیم علل کاهش تعهد سازمانی را در کارمندان آموزش و پرورش مقطع متوسطه ناحیه یک رشت بررسی کنیم و راه حل های کاربردی برای رفع آن بیابیم ،اين تحقيق در سطح تحقيقات كاربردي قرار گرفته است. زیرا هنگامي كه با هدف برخورداري از نتايج يافته‌ها براي حل مسايل موجود در سازمان به تحقيق مي‌پردازيم، آن تحقيق را تحقيق كاربردي مي‌ناميم. (سكاران، 9،1390)

از آن‌جا كه اين تحقيق در محيط طبيعي يعني جايي كه وقايع به طور معمول روي مي‌دهند، و همراه با حداقل دخالت محقق صورت مي‌گيرد، تحقيق حاضر ميداني مي‌باشد. از نظر افق زماني، مقطعي تك‌ضربه‌اي است، چون داده‌هاي تحقيق در عرض چند هفته جمع‌آوري شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir