دانلود پايان نامه مديريت:عوامل رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل تعيين‌كننده ابعاد تعهد سازماني

2-2-4-1)تعهد عاطفي

مودي و همكارانش[1](1982) پيش شرط‌هاي تعهد سازماني(تعهد عاطفي) را در چهار گروه دسته‌بندي كرده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 2-1) پيش‌فرضهاي تعهد سازماني (دولت آبادي فراهاني، 1378، 81)

 

1- ويژگي‌هاي شخصي: شامل سن، سابقه خدمت، سطح آموزش، جنسيت، نژاد و عوامل شخصي ديگر، سن و سابقه خدمت با تعهد ارتباط مستقيم دارند. سطح آموزش با تعهد سازماني رابطه معكوس دارد. در اين مطالعه مشخص شد زنان تعهد عاطفي بيشتري از مردان دارند. (نظري پويا، 1383، 41)

2- ويژگي‌هاي مرتبط با نقش: تحقيقات نشان مي‌دهد شغل غني‌شده چالش شغلي را افزايش داده و منجر به افزايش تعهد مي‌شود. همچنين يافته‌ها نشان مي‌دهند تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش ارتباط معكوس دارد.(همان)

3- ويژگي‌هاي ساختاري: مشخص شده است تعهد با ميزان رسميت، وابستگي وظيفه‌اي و عدم ‌تمركز در سازمان داراي رابطه مثبت است به علاوه تعهد با ميزان مشاركت افراد در تصميم‌گيري و ميزان مالكيت فرد بر واحد توليدي و كنترل سازمان نيز داراي رابطه مثبت است. پس تغييرات ساختاري مي‌تواند تا حدي تعهد كاركنان را تحت‌تأثير خود قرار دهد. (همان)

4- تجربيات كاري: تجربيات كاري به عنوان نيروي عمده در فرآيند اجتماعي شدن يا اثرپذيري كاركنان محسوب شده و به عنوان نيروي عمده‌اي است كه بر ميزان وابستگي رواني كاركنان به سازمان تأثير مثبت دارد. همچنين احساس كاركنان در مورد نگرش‌هاي مثبت همكاران بر تعهد فرد مؤثر است. (دولت‌آبادي فراهاني، 1378، 83)

2-2-4-2) تعهد مستمر

تعهد مستمر نمايانگر شناسايي و تعيين هزينه‌هاي ناشي از ترك سازمان توسط فرد مي‌باشد. بنابراين، هر عاملي كه بتواند هزينه‌هاي مذكور را افزايش و يا در آن تغيير ايجاد كند مي‌تواند به عنوان يكي از عوامل تعيين‌كننده و مؤثر بر تعهد مستمر محسوب شود. متدوال‌ترين عواملي كه در اين ارتباط مورد بررسي قرار گرفته‌اند، اندوخته‌ها يا سرمايه‌گذاريها در سازمان و فراهم بودن فرصت‌هاي شغلي يا جايگزين‌هاي موجود مي‌باشد. بيكر‌(1980) معتقد است كه تعهد به يك مسير خاص از فعاليت هنگامي شكل مي‌گيرد كه فرد براي خويش سرمايه‌هايي را كنار گذاشته باشد كه اگر اين فعاليت تداوم نبايد آن سرمايه‌ها را از دست بدهد. سرمايه‌هاي مذكور اشكال مختلفي دارند ولي مي‌توانند مرتبط با كار يا غيرمرتبط با آن باشند. به عنوان‌مثال، اتلاف وقت و هدر رفتن تلاش‌هايي كه به منظور كسب مهارت‌هاي غيرقابل انتقال صورت گرفته است، از دست دادن مزاياي جذب سازماني، از دست رفتن ارشديت يا ايجاد اختلال در روابط شخصي و ايجاد فقر در زندگي خانوادگي مي‌توانند به‌عنوان هزينه‌هاي بالقوه ناشي از ترك سارمان محسوب شوند. آزمون نظريه بيكر با توجه به اين واقعيت كه هزينه‌هاي ناشي از ترك سازمان براي افراد مختلف كاملاً متفاوت و متنوع است، مشكل مي‌باشد. (نظري پويا، 1383، 44-43) .

1-Mowdey,porter,steers

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

Author: