دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه: تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

قسمتی از متن پایان نامه :

چهار چوب نظری تحقیق :

بر  اساس شواهد ویافته های حاصل از ادبیات موضوعی این تحقیق مدل زیر بر اساس مدل دوبیسی گرفته شده است.

شکل1) : مدل تحقیق بر اساس مدل دو بیسی (2007)

1-7) فرضیه های تحقیق :

فرضيه اصلي :

عوامل بازاريابي رابطه مند بر رضايت مشتريان اثرگذار می باشد.

فرضيات فرعي :

1-  اعتمادسازي توسط بيمه البرز با رضايت مشتريان اين بيمه در شهرستان رشت رابطه دارد.

2-  تعهد بيمه البرز در ارائه خدمات با رضايت مشتريان اين بيمه در شهرستان رشت رابطه دارد.

3-  كيفيت ارتباطات بيمه البرز با رضايت مشتريان اين بيمه در شهرستان رشت رابطه دارد.

4-  مديريت تعارض از سوي مديران بيمه البرز با رضايت مشتريان اين بيمه در شهرستان رشت رابطه دارد.

5-  شايستگي و خبرگي بيمه البرز در ارائه خدمات با رضايت مشتريان اين بيمه در شهرستان رشت رابطه دارد.

1-8) تعریف مفهومی وعملیاتی متغییر ها :

در فرضيه هاي فوق الذكر هر يك از متغيرها به صورت زير تعريف مي شود :

تعریف مفهومی :

بازاريابي رابطه مند : نگهداري مشتريان و توسعه روابط و جذاب تر كردن هر چه بيشتر اين رابطه با مشتريان است.(فونتنت و هیمن[1]،2004)

تعریف عملیاتی :

با توجه به اينكه ابعاد متغيرهاي مستقل بايد مورد سنجش قرار گيرد و ميزان اهميت آنها سنجيده شود اقدام به طراحي پرسشنامه گرديد. در اين تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه كه داراي مقياس اندازه گيري متغيرها از نوع فاصله اي (طيف 5 تايي ليكرت) از کاملامخالفم تا کاملا موافقم از نوع بسته مي باشد ، و در ابعاد زير اندازه گيري مي شود :

[1].Fontenot & Hyman,2004.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از : 1- اهداف کلی 2-اهداف ویژه 3- اهداف کاربردی

اهداف کلی:

بررسی تاثیر بازار یابی رابطه مند بررضایت مشتریان بیمه می باشد.

اهداف ویژه :

سنجش متغییر های موجود در تحقیق در قالب یک مدل علّی

سنجش اثر نقش اعتماد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر نقش تعهد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر نقش ارتباطات بر رضایت مشتریان

سنجش اثر نقش مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان

سنجش اثر نقش شایستگی بر رضایت مشتریان

اهداف کاربردی :

اگر این فرضیه ها به اثبات رسید می توان اینگونه نتیجه گرفت که شرکتهای خدماتی به خصوص شرکتهای بیمه می توانند با جلب رضایت مشتریان خود آنها را حفظ نموده همچنین از هزینه های مربوط به یافتن مشتریان جدید جلوگیری نموده وحتی این مشتریان راضی را به مشتریانی وفادار که می توانند در آینده به عنوان مدافع منافع شرکت که حتی نقش  تبلیغاتی را هم برای شرکت بازی می کنند به حساب آورد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز شهرستان رشت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir