دانلود پایان نامه با موضوع:میزان رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات تحقیق

با توجه به اهداف تعیین شده برای این تحقیق می توان فرضیه های تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:

 • بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
 • بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

1-7)تعریف مفهومی  متغیرهای تحقیق

عملکرد محصول:  اولین مشخصه عملیاتی محصول، برای مثال کارائی یک اتومبیل شامل نشانه های اختصاصی مثل شتاب داشتن، چگونگی جابجائی، سرعت گشت زنی و راحتی است . عملکرد خطوط هوایی نیز شامل ورود در زمان معین است(فتحی و همکاران،1386).

ویژگی محصول: دومین جنبه عملکرد است، مثل بوقها و زنگهای اتومبیل که مقاصد اولیه راتکمیل می کند . به عنوان مثال می توان نوشابه مجانی در هواپیما و یا سقف آفتابی ماشین سواری را نام برد. خطی اولین مشخصه عملکرد را از دومین مشخصه جدا می کند و اغلب کشیدن این خط مشکل است. علاوه بر آن، مشتریان ارزش را از اصطلاحات انعطاف پذیر و قدرت انتخاب در میان ویژگیهای موجود و همچنین از کیفیت این ویژگی معین می کنند(فتحی و همکاران،1386).

قابلیت اعتماد : عبارت از عملکرد موفق یک منظور یا مقصود مشخص، برای دوره ای از زمان معین در شرایط معلوم است . قابلیت اعتماد کالای مقاوم، اغلب در زمان اولین خرابی یا بین خرابی های آن اندازه گیری می شود . به هر ترتیب ا ین اندازه گیری مورد نیاز محصولاتی است که برای یک دوره زمانی، استفاده می شوند و ارتباطی به محصولات و خدماتی که به صورت دائمی مصرف می شوند، ندارد( نیرومند،1392).

قابلیت انطباق : عبارت است از درجه تطابق طراحی محصول و مشخصه های عملیاتی با استانداردهای تثبیت شده(نیرومند،1392) .

دوام : اندازه گیری عمر محصول می تواند مقدار زمان استفاده از یک محصول پیش از خرابی یا نقطه ای که تعویض، بر تعمیر ترجیح داده می شود باشد . دوام، در ارتباط نزدیک با قابلیت اعتماد و خدمت دهی است (Hajjabbarı et al,2012)

قابلیت سرویس دهی : سرعت، راحتی، قدرت رقابت، سهولت و تعمیر و هزینه تعمیرات را شامل می شود(Hajjabbarı et al,2012)

زیبا شناسی : چگونگی نمایش یک محصول، احساس، صداها، مزه ها، بوها می باشد . زیبا شناسی بیشتر قضاوت شخصی بوده و انعکاس ترجیحی افراد مختلف و یک موضوع ابعادی است(فتحی و همکاران،1386).

درک کیفیت :  مصرف کنندگان اغلب اطلاعات کاملی د ر مورد صفات محصول یا خدمت ندارند . اندازه گیری غیر مستقیم یا درک کیفیت آنها ممکن است تنها مقایسه پایه ای آنها، ازانواع محصول یا خدمت باشد(فتحی و همکاران،1386).

عملکرد مالی: عملکرد مالی عبارت است از تمرکز به سودآوری سازمان و توانایی در ایجاد بازگشت سرمایه گذاری و فروش نسبت به میانگین صنعت(Green & inman,2005). عملکرد شرکت عبارت است از درجه یا میزانی که شرکت های تجاری به هدف های تجاری و مالی خود دست پیدا می کنند(فتحی و همکاران،1386).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک میزان تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

 • سنجش رابطه بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سنجش رابطه بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Author: