دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد مديريت:شناسایی تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در رابطه با پرداخت عوارض

 

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش اجرای تحقیق

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع زمینه یاب یا پهنانگر(پیمایشی) است. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده يا متغیر، چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن   می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید. در تحقیق حاضر با استفاده از روش میدانی و ابزار پرسشنامه به جمع آوری داده ها پرداخته شده و علاوه بر اين، به منظور تقويت پايه هاي نظري و دقت در گردآوري داده ها، از روش هاي مطالعه اسناد و مدارك نيز، استفاده شده است. اين تحقيق از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی مي باشد.

متغیر مستقل در اين تحقيق كيفيت خدمات شهری و متغير وابسته تمايل شهروندان به پرداخت عوارض عمران و نوسازی شهری مي باشد. مطمئناً در تمايل شهروندان به پرداخت عوارض عمران و نوسازي شهري علاوه بر علل اقتصادی، سایر عوامل از جمله عوامل اجتماعی(سرمایه اجتماعی و میزان  پذیرش و مقبولیت آحاد جامعه)، عوامل فرهنگی(فرهنگ پرداخت عوارض)، عوامل سیاسی و حاکمیتی(تصمیمات و سیاست ها و قوانین متخذه) نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. كه در قالب كلي تر        مي توان اين عوامل را در قالب عوامل اجتماعي شدن، عوامل درون سازماني، عوامل برون سازماني و   عوامل فردي مطرح نمود. اما در این تحقیق تلاش خواهیم نمود، تا فقط رابطه متغیر مستقل كيفيت خدمات شهری (بعنوان یکی از شاخص های عوامل درون سازمانی) با متغیر وابسته یعنی تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری را مورد بررسی قرار دهیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش میزان تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در رابطه با پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت قابليت اطمينان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین رغبت و اشتياق براي پاسخگويي در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين همدلي با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين تضمين کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين وضعيت ظاهري و امكانات (تجهيزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.

1-5- سوالات تحقيق

 • بين كيفيت خدمات شهری و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • بین هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • آیا شهروندان از كيفيت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • ميزان تأثيرگذاري هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر مي باشد؟

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهري(مطالعه موردي شهر آستانه اشرفيه)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir