دسته‌بندی نشده

تعیین کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد-پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تحقیق

روش های متعددی برای تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص  از انواع روش های تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است. لازم به ذكر است اين پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردي و از منظر گردآوري داده، روشي علي- مقايسه اي محسوب مي‌شود, و روش گردآوری اطلاعات نيز ميداني مي باشد

از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش های: تاریخی، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی: بنیادی، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند.

روش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است  محقق به کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی  می کند «آنچه هست» را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهدو نتایج عینی از موقعیت بگیرد و هدف از استفاده از این روش توصیف، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است. (نادری و نراقی,  1364: 47 به نقل از پایان نامه آقای ابراهیمی)

در اين تحقيق، به اقتضاي ماهيت كار، طرح تحقيق از نوع مقطعي و پیمایشی خواهد بود. تحقيق پيمايشي از نوع مقطعي، نه تنها به منظورتوصيف و شناسايي بلكه براي تعيين همبستگي بين متغيرها در زمان انجام تحقيق نيز به كار مي رود. البته بايد توجه داشت كه نتايج به دست آمده از طرح مقطعي در زمان اجراي تحقيق درست است و با گذشت زمان تغيير مي كند.

پس, تحقيق حاضر, از نوع همبستگي می باشد و از لحاظ هدف يا جهت گيري، كاربردي و از لحاظ اجرا يا استراتژي، توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد.

برای تعریف متغیرها و مبانی نظری تحقیق در ابتدا از منابع کتابخانه ای و ترجمه مقالات منتشر شده مرتبط از سایت های معتبر استفاده می شود و برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق, از  تحقیق میدانی به صورت جمع آوری داده ها از گردشگرانی که به بازدید شهرک تاریخی ماسوله می آیند، استفاده می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • بررسی تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • بررسی تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • بررسی تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • بررسی تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir