دسته‌بندی نشده

تعیین بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی -پايان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه تحقیقات انجام شده

2-2-6-1) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران

 1. آقای سید حسین جلالی (2011)طی تحقیقی باعنوان”توضیح ارتباط بین جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادرات”بااستفاده ابعاد شش گانه جهت گیری استراتژیک ونکاترامن و توسعه داده شده آن توسط مورگان و استرانگ(2003)، رابطه بین جهت گیری استراتژیک و ابعادتهاجمی، تحیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری را برعملکرد صادراتی بین صادرکنندگان صنایع غذایی در ایران با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون مورد آزمون قرارداد. یافته های مطالعه ایشان ارتباط مثبت بین جهت گیری استراتژیک وابعاد تحلیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری وارتباط منفی بین، بعد تهاجمی و ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک با عملکرد صادرات رانشان داد.
 2. آقای رحیم نیا و صادقیان درسال 1389 طی تحقیقی تحت عنوان “جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکتهای صادراتی”براساس پرسشنامه 34 نمونه ای تصادفی از شرکت های صادراتی واقع در شهرمشهد با استفاده ازروش تحلیل رگرسیون، ارتباط دوبعد فعال و انفعالی جهت گیری استراتژیک بر موفقیت صادراتی مورد بررسی وآزمون قرارداد. یافته هایشان نشان داد که جهت گیری استراتژیک فعال بطورمثبت موفقیت صادرات وهمچنین انتظارموفقیت آتی شرکت راتحت تاثیرقرار می دهد.
 3. آقای زارعی متین و همکارانش در سال 1387 طی تحقیقی تحت عنوان” بررسی رابطه گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن ” براساس 92 پرسشنامه از شرکت‎ها و کارشناسان فعال در زمینه فناوری اطلاعات و با روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی به این نتیجه رسیدند که استراتژی کسب و کار نقش تعیین کننده در عملکرد سازمانی دارد و ابعاد پیش فعالی، آینده نگری، تحلیلی و تدافعی رابطه مثبت و معنا داری با عملکرد سازمانی دارند.
 4. قاسمی و همکاران(1389) طی تحقیقی باعنوان”مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل واثرآن برعملکرد صادراتی (مورد:صنعت خدمات فنی مهندسی)” نتایج تحقیق نشان می دهد که دو متغیرهماهنگی بیرونی (ابعاد محیطی سازمان) وهماهنگی درونی (زیرسیستم های بازاریابی بین الملل) برعملکردصادراتی اثر می گذارند. واثرهماهنگی درونی نسبت به هماهنگی بیرونی برعملکرد صادرات بیشتراست. نتایج همچنین نشان داد که هماهنگی بیرونی استراتژی‎های بازاریابی بین الملل باابعادمحیطی سازمان نه تنها برعملکرد صادراتی تاثیرداشته بلکه اثرآن به سود شرکت‎های باهماهنگی بیرونی زیادمی باشد. به عبارت دیگرهرچه گونه های استراتژی بازاریابی بین الملل با گونه های رقابتی، ساختارسازمانی وتکنولوژی خدمات هماهنگ ترباشد، عملکرد صادراتی افزایش می یابد.
 5. رهنوردوهمکاران(1390)طی تحقیقی باعنوان”بررسی تاثیرهمترازی های عمودی و افقی راهبردهای صادرات برعملکردصادراتی درصدشرکت برترایران”با استفاده ازنظریه نقاط مرجع راهبردی برای تعیین درجه همترازی راهبردی، یافته هایش نشان داد که بین متغیرهای همترازی و عملکرد صادراتی همبستگی مثبت و قوی و جود دارد، متغیر همترازی عمودی به طورمستقیم برعملکردصادراتی تاثیر می گذارد و متغیرهای همترازی افقی وگروه محصولات نیزتاثیرتعدیل کننده دارند. همچنین میزان تاثیرهمترازی عمودی بر عملکرد صادراتی بیشتراست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت و جایگاه جهت گیری استراتژیک دربسیاری ازمطالعات مربوط به برنامه ریزی استراتژیک، هدف ازاین مطالعه سنجش تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد این جهت گیری برعملکرد صادراتی استان می باشد.

 

1-5) سوالات تحقیق

1-5-1) سوال اصلی تحقیق

 1. آیا جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

1-5-2) سوالات فرعی تحقیق

 1. آیا بعد متهورانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
 2. آیا بعد تحلیلی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
 3. آیا بعد تدافعی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
 4. آیا بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
 5. آیا بعد فعالانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
 6. آیا بعد ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir