تاثیر بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی -پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

صادرات

در ادبیات بازاریابی روش های ورود به بازارخارجی راصادرات، سرمایه گذاری مشترک وسرمایه گذاری مستقیم بیان نموده اند. این خط مشی ها به ترتیب میزان تعهد، مخاطره پذیری وکنترل بیشتری را می طلبند و همچنین سودآوری بالقوه بیشتری دارند.

صادرات ساده ترین راه ورود به یک بازار خارجی است که حداقل تغییرات رادر خط محصولات، سازمان شرکت، سرمایه گذاری و رسالت شرکت به وجود می آورد.

صادرات به عنوان یک فعالیت تجاری ضروری برای اقتصاد ملی به شمار می رودصادرات در سطح شرکت نیز به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر، استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه های توسعه محصول، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می‎شود موفقیت سازمانهای صادرکننده در بازارهای بین المللی اتفاقی نیست، بلکه این موفقیت در ادبیات مربوط از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است. بعضی از مطالعات به علل درونی مانند نقاط قوت سازمانی در جنبه‎های مالی، نیروی انسانی و غیره اشاره کرده اند. می توان با مباحث مربوط به استراتژی که درادبیات مدیریت استراتژیک بیان می شود به بررسی عوامل داخلی و خارجی سازمان را برای رسیدن به اهداف آن بررسی کرد.

با توجه به شرایط بوجود آمده، رقابت در بازارهای جهانی بسیار شدید شده است. همواره در یک محیط کسب و کار برخی از سازمان‎ها نسبت به سایر رقبا دارای عملکرد بهتری بوده و سود بالاتری را کسب می‎نمایند. این مسئله که چگونه می‎توان در یک محیط یکسان، نسبت به دیگران مؤفق‎تر عمل کرد سوالی که نظر صاحبنظران را به خود جلب کرده و مطالعات متعددی نیز در این زمینه جهت پاسخ به آن صورت گرفته است. عده‎ای از صاحبنظران مدیریت استراتژیک که اثر محیط خارجی را بر تدوین استراتژی سازمان مهمتر از عوامل داخلی می‎دانند. این تفاوت را در چگونگی انطباق با محیط و شرایط و الزامات محیط جستجو می‎کنند. با توجه به این دیدگاه می‎توان گفت این محیط است که تعیین می‎کند مدیران بر چه عواملی در سازمان خود سرمایه‎گذاری نموده و توجه ویژه نمایند تا بدین وسیله موفقیت لازم را در محیط رقابتی کسب نمایند. از این‎رو شناخت محیط و الزامات نشأت گرفته از آن برای کسب موفقیت شرکت‎ها، لازم و ضروری است. از سوی دیگر با توجه به محدود بودن منابع سازمان، شناسایی نواحی و بخش‎هایی که سازمان بتواند با سرمایه‎گذاری و ایجاد عملکرد خوب در آن بخش‎ها، بازده سرمایه‎ بالاتری را کسب نماید مهم و حیاتی هستند. (کرمپوروهمکاران، 1391).

درمجموع انگیزه های صادرات بنگاه ها رامی توان از یک دیدگاه چنین تقسیم بندی کرد. sonia,suarez&fransiska2005))

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت و جایگاه جهت گیری استراتژیک دربسیاری ازمطالعات مربوط به برنامه ریزی استراتژیک، هدف ازاین مطالعه سنجش تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد این جهت گیری برعملکرد صادراتی استان می باشد.

 

1-5) سوالات تحقیق

1-5-1) سوال اصلی تحقیق

  1. آیا جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

1-5-2) سوالات فرعی تحقیق

  1. آیا بعد متهورانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  2. آیا بعد تحلیلی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  3. آیا بعد تدافعی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  4. آیا بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  5. آیا بعد فعالانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
  6. آیا بعد ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

Author: