دسته‌بندی نشده

بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران-دانلود پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده ……………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 3

1-2) بیان مسئله 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4) اهداف تحقیق 6

1-5) چارچوب نظری 6

1-6) مدل مفهومی تحقیق 7

1-7) پرسش های تحقیق 7

1-8) فرضیه های تحقیق 7

1-9) تعاریف متغیرها 8

1-10) قلمرو تحقیق 9

1-10-1) قلمرو موضوعی 9

1-10-2) قلمرو مکانی 9

1-10-3) قلمرو زمانی 9

1-11)جمع بندی 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

2-1) مقدمه 11

2-2) تعریف بیمه و عقد قرارداد آن 13

2-2-1) ریشه لغوی بیمه 13

2-2-2) تعاریف بیمه 13

2-2-3) تعریف عقد بیمه 14

2-3) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران و جهان 15

2-3-1) تاریخچه پیدایش بیمه 15

2-3-2) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان 16

2-3-3) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران   17

2-3-4) ساختار صنعت بیمه در ایران      19

2-3-5) تاریخچه بیمه بدنه در ایران   20

2-4) دسته بندی کلی رشته های بیمه 20

2-4-1) بیمه های زندگی(عمر) 20

2-4-2) بیمه های غیرزندگی    21

2-5) انواع بیمه     22

2-6) اصول بیمه    22

2-7) اصول حاکم بر قراردادهای بیمه  23

2-7-1) اصل حسن نیت 23

2-7-2) اصل غرامت یا اصل زیان 23

2-7-3) اصل نفع بیمه پذیر 24

2-7-4) اصل جانشینی 25

2-7-5) اصل تعدد بیمه 25

2-7-6) اصل داوری 25

2-7-7) اصل علت نزدیک 26

2-7-8) اصل اتکایی 26

2-8) تعریف بیمه بدنه 27

2-9) قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه بدنه 27

2-10) خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه 27

2-11) خسارت های مستثناء شده یا غیرقابل جبران در بیمه بدنه 28

2-12) بیمه مضاعف در بیمه بدنه 28

2-13) شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه 29

2-14) نحوه صدور بیمه نامه بدنه 30

2-15) اصطلاحات بیمه ای 30

2-16) بررسی ویژگی های فردی بیمه گر 32

2-16-1) طبیعت انسان 33

2-16-2) ویژگی های عمده انسان 33

2-16-3) ویژگی های فردی بیمه گر 34

2-17) سوابق و پیشینه تحقیق 38

2-18)جمع بندی 41

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه 43

3-2) روش تحقيق 43

3- 3) جامعه آماري 43

3-4) روش نمونه گیری 44

3-5-1) مطالعات کتابخانه ای 44

3-5-2) مطالعات میدانی   44

3-6)  روائی و پایائی ابزار اندازه گیری 45

3-6-1) روائی (اعتبار) ابزار اندازه گیری 45

3-6-2) پایائی (اعتماد) ابزار اندازه گیری 46

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 46

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه 48

4-2) بخش اول آمار توصیفی 48

 4-3) بخش دوم آمار استنباطی 51

4-3-1) آزمون فرضیه اول 51

4-3-2) آزمون فرضیه دوم 53

4-3-3) آزمون فرضیه سوم 55

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم 57

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم 58

4-3-6) آزمون فرضیه ششم 60

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه 62

5-2) نتایج تحقیق 62

5-3) پیشنهادات 63

5-5) محدودیت های تحقيق 64

منابع  و ماخذ 66

پیوست ها 69

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1) سنجش جنسیت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

2) سنجش رفتار بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

3) سنجش میزان تحصیلات بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

4) سنجش نحوه ی بیان بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

5) سنجش سن بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

6) سنجش صداقت بیمه گر و تمایل به خرید بیمه گذاران

سنجش همه‎ی گزینه های بالا برای رسیدن به اهداف کاربردی تحقیق یعنی بهبود روند فعالیت های نمایندگی ها و شرکتهای بیمه می باشد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir