بررسی رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی بانک ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تقويت هوش فرهنگي

هوش فرهنگي را نيز مي توان همچون ساير جنبه هاي شخصيت پرورش داد. در اين زمينه بايد بر دو نكته تاكيد كرد. نخست اينكه چنين كاري تنها از عهده افراد واجد صلاحيت همچون روانشناسان حرفه اي بر مي آيد. دوم اينكه بهبود هوش فرهنگي بايد در راستاي برنامه جامع پرورش راهبردي منابع انساني سازمان و در كنار ساير جنبه هاي اين برنامه صورت گيرد. براي تقويت هوش فرهنگي لازم پس از سنجش اين هوش در افراد و تعيين نقاط قوت و ضعف آنها، يك سري گامهايي برداشته شود.

گام اول :

فرد در شروع تلاش براي پرورش هوش فرهنگي، نقاط قوت و ضعف خود در اين زمينه را بررسي           مي كند. در اين گام نتايج حاصل از اندازه گيري هوش فرهنگي در اختيار فرد قرار مي گيرد.

گام دوم :

شخص متناسب با نقاط ضعفش، برنامه هاي آموزشي لازم را انتخاب مي كند. براي مثال، فردي كه فاقد

هوش فرهنگي فيزيكي است، در كلاسهاي مربوط به رفتار شركت مي كند يا كسي كه در بعد شناختي

ضعف دارد، توان استدلال استقرايي و قياسي خود را پرورش مي دهد.

گام سوم :

آموزشي كه در گام پيشين تعيين شد، به مرحله اجرا گذاشته مي شود. اگر فرد از لحاظ جنبه انگيزشي داراي مشكل است، به او يك سري تمرينهاي ساده داده مي شود، مانند اينكه در يك كشور غريب از كجا و چگونه مي خواهد روزنامه مورد نظرش را بيابد.

گام چهارم :

فرد منابع لازم را براي پشتيباني از رويكردي كه انتخاب كرده است و قصد تقويت آن را دارد فراهم مي كند.

گام پنجم :

در اين گام بر مبنيا نقاط قوت و نقاط ضعف باقيمانده، فرد به تكميل مهارتهايش اقدام مي كند. براي مثال، اگر نقاط ضعف جنبه تحليلي دارد، نخست بايد رويدادها را ببيند و سپس تشريح كند كه چه الگوهايي بايد مورد استفاده قرار گيرد.

گام ششم:

شخصي كه وارد يك موقعيت فرهنگي جديد مي شود، بايد بر جو غريبه آن غلبه كند. بنابراين با مواجه كردن فرد با موقعيتهاي جديد فرهنگي، به او كمك مي كنيم مهارتهاي كسب شده و نحوه به كارگيري آنها را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد. پس از اين ارزيابي ممكن است در حوزه هاي خاصي خود را نيازمند آموزش بيشتري ببيند.

2-14- دستاوردهاي هوش فرهنگي براي رهبران

رهبران مجهز به هوش فرهنگي، قابليتهايي را كسب مي كنند كه با به كارگيري آنها مي توانند سازمان را

در رسيدن به اهداف و چشم اندازها ياري رساند. به طور كلي دستاوردهاي هوش فرهنگي را مي توان چنين بر شمرد( سلطاني،1388) :

  • توان مديريتي تنوع فرهنگي.
  • توان تعامل با خرده فرهنگهاي سازمان.
  • توان تغيير با فرهنگ سازماني.
  • توان تقويت فرهنگ سازماني.
  • توان الگو سازي فرهنگي.
  • توان ارتباط فرهنگي در بين كاركنان.
  • توان مفهوم سازي فرهنگي در سازمان.

2-15- رفتار شهروندي

در اين بخش نيز به پيشينه، مباني، تعريف، ابعاد، الگوها، نظريه ها و اصطلاحات مرتبط با رفتار شهروندي سازماني و نقش اين متغير مطالعات مديريت پرداخته شده است. مديران سازمانها در جهت پويايي و بالندگي سازمان تحت مديريت خويش، دو دسته رفتار را هميشه مورد توجه قرار داده اند: اول رفتارهاي مولد؛ که شامل عملکرد وظيفه و عملکرد شهروندي سازماني مي باشد و دوم رفتارهاي ضد توليد؛ که در برگيرنده پرخاشگري، خرابکاري و رفتارهاي کناره گيرانه است. چستر بارنارد در زمينه اهميت رفتارهاي رواني در سازمان بيان مي کند کارکنان بايد نوعي اشتياق براي کمک در به ثمر رسيدن تلاش ها در يک سيستم از خود بروز دهند. برخي پژوهشگران مثل بورمن (1991) و بريف موتويدلو (1986) پيشنهاد کردند که در ارزيابي عملکرد کارکنان علاوه بر ارزشيابي عملکرد وظيفه، ساير ملاک ها مثل رفتارهاي فراتر از نقش و رفتارهاي ضد توليد کارکنان مورد توجه قرار گيرد. (مهداد،1385). با در نظر داشتن از دسته بندي، مفهوم رفتار شهروندي سازماني موضوع بسياري از پژوهشها بوده است و اهميت آن همچنان در حال افزايش است.  اين پژوهشها عمدتاً بر سه نوع اند: بخشي بر پيامدهاي[1] رفتار شهروندي سازماني متمرکز بوده اند. در اين زمينه عملکرد سازمان، اثر بخشي سازماني، موفقيت سازماني، رضايت مشتري، وفاداري مشتري و سرمايه اجتماعي و … مطرح شده اند بخش ديگري از پژوهشها نيز بر پيش بيني و آزمون تجربي عوامل ايجاد کننده[2] رفتارهاي شهروندي سازماني متمرکز بوده اند. در اين زمينه عواملي از قبيل رضايت شغلي، تعهد سازماني، هويت سازماني، عدالت سازماني، اعتماد، انواع رهبري، رابطه رهبر و پيرو و … مطرح شده اند. گروه معدودي از تحقيقات نيز منحصراً روي مفهوم، ابعاد و تعاريف جديداز رفتار شهروندي سازماني متمرکز بوده اند و يا با کمک روش تحليل عاملي، مقياسهاي استانداردي براي سنجش اين مفهوم ايجاد کرده اند.0پادساکف و همکاران[3] 2000). رفتار شهروندي با استفاده از اصطلاح شهري، در فلسفه سياسي مفهوم سازي شده است گراهام در سال 1991 با استفاده از فلسفه تئوري سياسي مدرن چندين مورد از اعتفادات و تمايلات رفتاري که با يکديگر ترکيب مي شوند را مورد توجه قرار داد و آنها را علائم شهروندي فعال[4] ناميد که سه بخش اساسي مرتبط با يکديگر از مسئوليت هاي شهروندي شهري را شامل مي شد. بخش اول احترام به ساختارها و فرايندهاي منظم را در بر مي گرفت، به اين معني که شهروندان، منطقاً مسئول اختيار خود بوده، قانون را تشخيص داده و از قانون تبعيت    مي کنند . بخش دوم وفاداري است، که در آن شهروند علايق جامعه و ارزش هاي نهفته در آن را به صورت کلي تأمين مي کند. شهروندان وفادار، جوامع خود را ارتفاء مي دهند آن را حفاظت کرده و تلاش زيادي براي نيکي کردن از خود نشان مي دهند. بخش سوم نيز، مشارکت، درگيري مسئولانه و فعال در اداره جامعه را تحت تأثير شرايط قانوني پوشش مي دهد. شهروندان مسئول، در باره مسايل کلي که بر جامعه تأثيرگذار است اطلاع کافي داشته، اطلاعات و ايده هاي خود را با ساير شهروندان مبادله کرده و به اداره جامعه کمک مي کنند و ديگران را نيز تشويق مي کنند که چنين رفتاري داشته باشند (عباسپور، 1385). بيش از 60 سال قبل، محققان رفتار سازماني اهميت رفتارهاي مشارکتي، غير وظيفه اي و ماوراء نقشي را در ارتقاء اثر بخشي سازماني يادآور شدند. (دعائي و همکاران، 1388).اما به طور مشخص اصطلاح شهروندي سازماني اولين بار  توسط ارگان و همکارش[5] در  سال 1983 مطرح گرديد.

[1]– Consequences

[2] -Antecedents

[3]– Podsak off et al (2000)

[4] -Syndrome of active citizenship

[5] -Bateman and Organ

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1-4-1- اهداف اصلي

بررسي تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-4-2- اهداف فرعي

بررسي تاثير دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-5- سوالات تحقيق

1-5-1- سوال اصلي تحقيق

هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

1-5-2- سوالات فرعي تحقيق

1- دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

2- انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

3- رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

4- استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندی کارکنان بانک ملت ايران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir