دسته‌بندی نشده

بررسی رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه استان-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

) ضرورت بازاریابی داخلی

افزايش اهميت نقش كاركنان در صنايع خدماتي، سازمان هاي خدماتي را به سمت پذيرش بازاريابي دروني و نتايج آن هدايت كرده است تا با كاركنان به مانند مشتريان رفتار كنند چرا که اين كاركنان هستند كه سازمان خدماتي را در چشمان مشتري نمايش مي دهند و به همين دليل داراي نقشي چندبعدي و پيچيده هستند (Mishra, 2010).  در بازاريابي دروني اين نكته وجود دارد كه كاركنان، بازار داخلي درون سازماني را شكل مي دهند؛ يعني سازمان يك بازار دروني است كه داراي مشتريان و عرضه كنندگان دروني است و تأمين نيازهاي اين مشتريان دروني براي موفقيت سازمان لازم و ضروري است. اگر نيازها و انتظارات آنها تأمين نشود و به آن ها به عنوان يك دارايي هزينه اي و نه به عنوان سرمايه اصلي سازمان نگريسته شود، ارائه محصول و خدمات مناسب و ارزشمند به مشتري ممكن نخواهد بود  (سید جوادین و همکاران، 1389).

 

2-7) عناصر بازاريابي داخلي

صاحبنظران مختلف عناصر متفاوتی را به عنوان عناصر بازاریابی داخلی معرفی کرده اند که برخی از آنها عبارتند از:

 • بنسل و همكاران[1] عناصر بازاريابي دروني را امنيت استخدام، آموزش گسترده، پاداش هاي بالا و وابسته به عملكرد سازماني، تسهيم اطلاعات، توانمندسازي كاركنان و كاهش تمايزات موقعيتي معرفي مي كنند (Bansal et al, 2001: 66).
 • امنيت شغلي: که به عنوان يكي از عناصر اصلي بازاريابي داخلي مطرح شده تجهيز كاركنان را در زمينه امنيت شغلي قابل قبول دربر مي گيرد. هر كاهش در زمينه بهره وري و يا سودآوري ممكن است به انتقال، آموزش مجدد و گردش شغلي كاركنان منجر گردد. به عنوان يك راه جلوگيري از ريزش كاركنان، به كارگيري مجدد آنها در ساير بخشها امكان پذير است. بررسيها بيانگر اين واقعيت هستند كه باافزايش سطح امنيت شغلي كاركنان، رضايتمندي، وفاداري و اعتماد به مديريت افزايش مي يابد.
 • آموزشهاي متنوع و گسترده: در يك اقتصاد `جهاني توسعه يافته، ايجاد و توسعه دانش يكي از عوامل مهم دستيابي به مزيت رقابتي در عرصه جهاني است. عموماً آموزش كاركنان در رابطه با شناخت و حل مسائل، ايجاد تغييرات ضروري در زمينه فرايندها و روشهاي انجام كار و خدمات پس از فروش محصولات است. براساس تحقيقات انجام گرفته مشخص گرديده است كه سرمايه گذاري در زمينه آموزش نتايج ملموسي را به همراه خواهد داشت كه اين نتايج بهبود نگرشها، افزايش مهارتها در رابطه با ارتقاي كيفيت خدمات و رضايتمندي و وفاداري كاركنان را در بردارد.
 • ارائه پاداشهاي سخاوتمندانه: ارائه حقوق و مزاياي بالاتر از متوسط سطح صنعت و پرداخت متناسب با عملكرد و بهره وري، يكي از روشهاي اعمال اين كار است. براساس بررسيهاي انجام شده مشخص گرديده كه كاركنان شركتهاي باحقوق و مزاياي بالاتر از متوسط، داراي سطوح رضايتمندي و تعهد بيشتري نسبت به سازمان هستند.
 • تسهيم اطلاعات: به منظور ايجاد ارتباطات و تسهيم اطلاعات سازمانها مي بايست بااستفاده از روشهاي مختلف، جريان اطلاعات را در سازمان برقرار سازند. اهميت اين جريان اطلاعات در ايجاد سهولت در زمينه تصميم گيري و ايجاد يك مكانيسم مناسب بازخورد، است. همچنين ارتقاي سطح تواناييها را به همراه دارد.
 • توانمندسازي كاركنان: توانمندسازي دو جنبه را در بر مي گيرد كه شامل آزادي عمل و اختيار در يك طرف و انتظارات و مسئوليت در طرف ديگر است.
 • كاهش فاصله طبقاتي در ميان كاركنان: باكاهش فاصله طبقاتي كاركنان، آنها مي توانند به سادگي ايده هايشان را بيان كرده و در نتيجه خلاقيت، صداقت، اعتماد و رضايت شغلي افزايش مي يابد. دو روش كاهش تفاوت مقام، كاهش تفاوت سطح حقوق و دستمزد در عرض سازمان و ايجاد سمبول هاي سازماني در راستاي ارتباطات سازماني برمبناي توسعه فرهنگ صداقت و اعتماد و عدالت سازماني است (Ahmed and Refiq, 2003).
 • در ديدگاه فورمن و موني[2]، عناصر بازاريابي دروني عبارتند از چشم انداز[3]، توسعه[4] و پاداش[5] . از نظر آن ها سازمان بايد چشم انداز روشني را براي كاركنان خود ترسيم كند و آن ها را براي انجام امور ارتقا داده و آموزش هاي مناسب را به آن ها ارائه نمايد و در نهايت بايد پاداش هاي مناسبي را براي كاركنان در نظر داشته باشد (حسینی و رحمانی، 1391).
 • در ديدگاه احمد و رفيق (2003) عناصر بازاريابي دروني عبارتند از محصولات شغلي، پرداختي، محيط كاري و ترفيع (ابزري و همكاران، 1388).
 • از دیدگاه گرونروس بازاريابي دروني را در دو سطح استراتژيك و تاكتيكي، كه در سطح استراتژيك به ايجاد يك محيط دروني كه كاركنان را در مورد آماده سازي و انگيزش براي عمل در خدمات، حمايت مي كند و سطح تاكتيكي شامل ارتباطات اثربخش بين كاركنان و كسب و كار است می توان بررسي كرد(حسینی و رحمانی، 1391).

[1]

[2] Foreman and Money

[3] Vision

[4] Development

[5] Reward

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

 • تعیین میزان تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین میزان رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش رابطه بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش رابطه رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir