دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه بين زیبا شناسی محصول و عملكرد مالي شركتها-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در اين فصل ابتدا انواع تحقيق، تعاريف آنها و نوع تحقيق حاضر توضيح داده مي شود؛ سپس جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري بيان مي گردد. در ادامه، روش ها و ابزار گردآوري اطلاعات و پايايي و روايي و مقادير آن بحث مي گردد و در نهايت روش تجزيه و تحليل اطلاعات مطرح مي شود.

 

3-2)روش تحقيق

هدف اصلی این پژوهش بررسي رابطه هریک از اصول مديريت كيفيت فراگير گاروین بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق از نوع تحقیقات توصيفي پيمايشي می باشد، با توجه به این که در این پژوهش مطالب مربوط به اطلاعات نظری، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق بر اساس اطلاعات موجود در کتب، مقالات، مجلات، پایان نامه ها و شبکه اینترنت جمع آوری شده است لذا این تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد، با توجه به این که تحقیق به طور سازمان یافته ای در شرایط واقعی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد این تحقیق از نوع مطالعه میدانی است.

3-3) جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقيق شامل همه مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.كه اطلاعات تمامي شركت ها در سايت شرکت بورس اوراق بهادار تهران موجود مي باشد كه كل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر 460 شركت مي باشد. با توجه به اين كه حجم جامعه آماري محدود و مشخص مي باشد براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است كه براي تعداد 460 شركت حجم نمونه برابر 210 شركت مي باشد.كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده 210 پرسشنامه به کارکنان امور مالی توزيع شد. پس از مشخص شدن حجم نمونه از طريق جدول مورگان پرسشنامه ها در بين اعضاي جامعه توزيع يعني براي هر شركت فقط يك پرسشنامه داده شده است كه پس از پاسخگويي کارکنان اور مالی در شركت پرسشنامه ها جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.

 

3-4) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات

در این مرحله محقق داده ها واطلاعاتی را از طریق روش میدانی وکتابخانه ای گردآوری می کند و سپس با ترکیب اطلاعات از طریق طبقه بندی و تجزیه وتحلیل سعی در ارزیابی فرضیه های خویش می باشدو در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها در می یابد .در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه خودساخته محقق که سازه های مربوط به متغیرهای تحقیق از مقاله (Hajabbarı et al,2012) مي باشد. براي اطمينان از پايايي بالاي آن  ابتدا تعداد 20 پرسشنامه در بین نمونه های انتخاب شده توزیع شده است و نظرشان نسبت به متغیرهاي تحقيق سنجیده شده است. بدين صورت كه پس از اطمينان از پايايي آن پرسشنامه هاي مورد نظر توزيع و پس از جمع آوري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و سوالات بر اساس طیف 5گزينه اي لیکرت[1] طرح ریزی گردیده است.

[1] .Likert

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسي رابطه هریک از اصول مديريت كيفيت فراگير گاروین بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک میزان تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش رابطه بين عملکرد محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين ویژگی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين قابلیت اعتماد و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين قابلیت انطباق و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين دوام محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين قابلیت سرویس دهی و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين زیبا شناسی محصول و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بين درک کیفیت و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir