بررسی رابطه بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتها-پایان نامه ارشد مدیریت

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در این فصل ابتدا انواع تحقیق، تعاریف آنها و نوع تحقیق حاضر توضیح داده می شود؛ سپس جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری بیان می گردد. در ادامه، روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات و پایایی و روایی و مقادیر آن بحث می گردد و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مطرح می شود.

 

3-2)روش تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد، با توجه به این که در این پژوهش مطالب مربوط به اطلاعات نظری، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق بر اساس اطلاعات موجود در کتب، مقالات، مجلات، پایان نامه ها و شبکه اینترنت جمع آوری شده است لذا این تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد، با توجه به این که تحقیق به طور سازمان یافته ای در شرایط واقعی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد این تحقیق از نوع مطالعه میدانی است.

3-3) جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل همه مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.که اطلاعات تمامی شرکت ها در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران موجود می باشد که کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر 460 شرکت می باشد. با توجه به این که حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که برای تعداد 460 شرکت حجم نمونه برابر 210 شرکت می باشد.که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 210 پرسشنامه به کارکنان امور مالی توزیع شد. پس از مشخص شدن حجم نمونه از طریق جدول مورگان پرسشنامه ها در بین اعضای جامعه توزیع یعنی برای هر شرکت فقط یک پرسشنامه داده شده است که پس از پاسخگویی کارکنان اور مالی در شرکت پرسشنامه ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

 

3-4) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات

در این مرحله محقق داده ها واطلاعاتی را از طریق روش میدانی وکتابخانه ای گردآوری می کند و سپس با ترکیب اطلاعات از طریق طبقه بندی و تجزیه وتحلیل سعی در ارزیابی فرضیه های خویش می باشدو در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها در می یابد .در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه خودساخته محقق که سازه های مربوط به متغیرهای تحقیق از مقاله (Hajabbarı et al,2012) می باشد. برای اطمینان از پایایی بالای آن  ابتدا تعداد 20 پرسشنامه در بین نمونه های انتخاب شده توزیع شده است و نظرشان نسبت به متغیرهای تحقیق سنجیده شده است. بدین صورت که پس از اطمینان از پایایی آن پرسشنامه های مورد نظر توزیع و پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و سوالات بر اساس طیف 5گزینه ای لیکرت[1] طرح ریزی گردیده است.

[1] .Likert

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک میزان تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  • سنجش رابطه بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • سنجش رابطه بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.