دسته‌بندی نشده

استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران -پايان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر هوش فرهنگی بر رفتار شهروندی بانک ملت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

سال­هاي پاياني سده بيستم و سالهاي آغازين هزاره سوم ميلادي با بحثهاي داغ و مناقشه بر انگيز جهاني شدن همراه بوده است . آنچه مسلم است آن است كه جهاني سازي پديده اي تك بعدي نبوده و فرايندي اقتصادي، سياسي، فرهنگي،… مي باشد و هر چه جهان به سمت انسجام پيش مي رود اهميت درك صحيح تفاوتهاي فرهنگ افزايش مي يابد . توجه به فرهنگهاي مختلف و توسيه به شناخت نظامهاي فرهنگي و چارچوبهاي ادراكي مختلف در اين فرهنگ ها صرفا در تحقيقات آكادميك مورد توجه قرار نگرفته است . دركتب آسماني از جمله قرآن به وجود نظامهاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت در بين قبائل و ملل اشاره شده است (قربانپور، 1386).

همچنين رشد روزافزون تعاملات و مبادلات بين المللي و ناهمگوني نيروي كار، توجه بسياري از صاحبنظران مديريت و كسب و كار را به شناسايي و تقويت قابليتهايي كه به حضور اثر بخش در محيط هاي بسيار پيچيده و پوياي جهاني بينجامد، معطوف كرده است . در ميان اين قابليتها، هوش فرهنگي مهمترين ابزاري است كه مي توان براي مواجهه مناسب با موقعيتهاي چند فرهنگي به كار گرفت . هوش فرهنگي كمك مي كند با درك سريع و صحيح مولفه هاي فرهنگي مختلف، رفتاري متناسب با هر يك از آنها بروز دهيم (رازنهان، 1386).

بسياري از سازمانهاي قرن بيست و يكم چند فرهنگي هستند. محصولي كه در يك كشور طراحي مي شود، شايد در 10 كشور توليد شود و در بيش از 100 كشور به فروش برسد. اين واقعيت سبب پويايي فراوان روابط در محيط هاي چند فرهنگي شده است، به نحوي كه تفاوت در زبان، قوميت، سياستها وبسياري خصوصيات ديگر مي تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور كند و در صورت نبود درك صحيح، توسعع روابط كاري مناسب را با مشكل مواجه سازد (تريادينس،2006)[1].

اين دشواريهاي ادراكي سبب ارائه مفهومي نوين در مباحث شناختي شده است كه با نام (هوش فرهنگي) شناخته مي شود. در شرايط كاري كنوني كه تنوع و جهاني سازي به صورت فزاينده اي رشد كرده است، اين هوش قابليت مهمي براي كاركنان، مديران و سازمانها محسوب مي شود.

[1]– Triandis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1-4-1- اهداف اصلي

بررسي تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-4-2- اهداف فرعي

بررسي تاثير دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

بررسي تاثير استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران

1-5- سوالات تحقيق

1-5-1- سوال اصلي تحقيق

هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

1-5-2- سوالات فرعي تحقيق

1- دانش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

2- انگيزش هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

3- رفتار هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

4- استراتژي هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي مديران شعب بانک ملت ايران تاثير دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندی کارکنان بانک ملت ايران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir